Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

millioenen bevestigen. Uit Fraterniteits-beginsel smooren wij alle bezorgdheid hierover. Onze Entente Cordiale" vindt nooit een feit dat als smaad en onrecht euvel kon w orden geduid. Onze tempels van Vrede en Vrijheid leeren ons alles pacifistisch verdragen en geen wanklank te doen hooren in de reeds door Elisabeth hooggewaardeerde harmonie tusschen „Man en Wijf".

Dankbaar beloont onze „Voedster en Beschermster" onze haar toegewijde politiek trouw 'met haar nieuwste snufjes op wetenschappelijk gebied. Door middel harer Organisatie, de draagster en propagandiste van de geestelijke vindingen der geleerde broeders (Locke, Hume, Hamilton, Hobbes, Berkeley en anderen) zegent zij ons onder de eersten met haar nieuwste ideeën. Bijna gelijktijdig mét de kopstukken van Oxford en Cambridge brengen onze hoogleeraren de spiksplinternieuwe oorspronkelijkheden der Britsche ephemère wetenschappen aan de markt en ter onderlinge bewondering. Déisme, panthéisme, athéesme, materialisme, spiritisme, democracy, scepticisme, pacii'isme, individualisme, liberalisme, wereld-republikanisme, anti-clericaiisme, evolutie, Darwinisme, Derbisme, theosophie, Hollewy-pillen, Pinkpiilen, boeddhisme, free-trade, mercantilisme, mancheste-rianisme, zielsverhuizing, — -wolken van de nieuwste, up to date, telkens weder achterlijk gescholden dilettanterijtjes, waaien, op de vleugelen der maconnerie, overzee naar Neerland's geestelijken groei en bloei over. Onze faculteiten worden Engelsche Warehouses. Talrijke eigengerechtigden zijn er ten onzent anabaptisten genoeg voor om zich te laten opkammen door laffe vleierijtejs, dat zij geen hervorming van hun eigen natuur en nog veel minder eenige mededeeling van hooger noodig hebben. Met pak en 'zak worden zij bij de Loge onder dak genomen. Met hun Engelsche geestverwanten leggen zij voor de toekomst den sectarischen grondslag der Metselarij, die zich voortaan zal kenmerken door een alles beheerschende phobie voor hetgeen boven de menschelijke sfeer ligt.

Verslingerd op Britsche cultuur, er van afgeschrikt ooit zich zelf te zijn, zet ons dierbaar Vaderland een punt achter de doorvoering van het middeneeuwsch gezags-beginsel, het het christelijk staats-idee en andere deugdelijk gebleken overleveringen. Dapper doordringt het, door middel van zijn onderwijs, met de grondslagen van de bevrijding uit het Geloof, van vereffening van ontwikkelden en minder ontwikkelden, van volkerenfraterniteit en wereld-republiek, het individueel rechtsbewustzijn, den Volkswil en het gansch nationaal ka-v

Sluiten