Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rakter. De laatste zweem van Theocratie maakt voor International Democracy plaats. Een onder-afdeeling der Tempels, onder leiding van Bosch Kemper, regelt eerlang de beweging van „Vrede door Recht". Met volle zeilen stevenen wij ten einde niet achtër te blijven bij Rusland, België, Italië, Frankrijk, Portugal, Servië, Rumenië en een van de eersten te zijn, die aankomen in het beloofde land der Maconnerie Universelle.

Onder Loge-koestering 'wordt Nederlands staats-beleid gaandeweg Entente-rijp, verliest wel zijn waardigheid en nationaal karakter, maar voegt zich dan ook meer en meer naar de eischen van de International Law. Onder de chic is Engelsch-praten „tip-tóp" en ook „up to date" De HighLife moet Engelsen doen. Waarom zou onze binnen- en buitenlandsche politiek niet dat aangewezen spoor volgen?

Pers en Onderwijs verspreiden de vrijheids-ideeën naar het hart van Sint James onder het proletariaat en deze orga-' niseeren zich tot een S. D. A. P. om — in 't belang van den Meester, die overal baas wil blijven — van iederen Staat een Republique Francaise te maken. Rood en burgerlijk concentreeren zich daarop broederlijk, ten einde iederen wensch van Engeland's buitenlandsche politiek als een noodzakelijke drang der evolutie, minstens als eisch des tijds, te vervullen. Of den tijd zelf zetten zij in een door Londen gewenscht teekeh. Trouw zien wij Sint James naar de oogen tot vermijding van zijn misnoegen, tot winning van zijn goedgunnstigheid en welgevallen.

Kan de Londensche bruid geen invloed op Rome bekomen, dan breekt Nederland zijne diplomatieke betrekkingen met dat hof af. Wil zij den Paus weder tegen de Centrale machten uitspelen, dan wordt 's Mans penitentie ingetrokken. Heeft het Kabinet Kuijper de Transvaalsche eind-victorie niet jubelend genoeg gevierd en heeft het de voor haar dienstbare woelingen der anarchie den kop ingedrukt, dan moet onze volkswil het doen tuimelen. Geen Coalitie, een Concentratie-Kabinet moet a prix d'or het Regeerkasteel bemachtigen tegen den tijd, dat zij tot de wereldi-ontwapening over zal gaan. En jubelen, op de maconnieke Congressen, ter wille harer schoone oogen, onze Nederlandsche broeders niet even hard als de Belgische, de Fransche, de Italiaansche, de Portugeezen, wijl de Engelsche volkswil de International Law zal worden: „Vive la Republique Universelle?"

' Onze Vrijmetselarij — je Organisatie tot aanpoting van

Sluiten