Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke eveneens nog zooveel millioenen vertegenwoordigen, niet meer beschermd door het gevloekt militairisme, zullen éveneens den strijders voor de Vrijheid in den schoot geworpen worden, 't Armoe-land en ft Honger-land der Proletaren wordt bij de ontbinding der georganiseerde kracht van het Kapitalisme, Luilekkerland. Bovendien zullen er geen husaren meer zijn om in de republiek van Jan Hagel orde en gezag te handhaven. Daarom ons geworpen in de armen der Entente, die er duizende menschenlevens aan waagt om het militairisme in een oudheid-kiundig museum te laten opzetten!

Dat is ook ons streven, ons heilig ideaal! Aan U, o Volk, de zegepraal! Dat uur der zegepraal is tevens het uur der wraak. En daarom buldert het als een orkaan door de roode rotten der Internationale arbeiders. W0Êa Grijpt mannen, wakkre knapen, Als 't zijn moet, naar 't geweer! De opgepronkte apen Bevelen dan niet meer. Daar moedig naar te streven Zij d'eer van den soldaat. ,

Verhef uw rood vaandel

Dan fier in de lucht.

Bevrijders van alles

Dat lijdt en dat zueht!

Uw gloed is de vlamme

Die 't oude verbrandt. De losharige Marianne neemt gaarne "die hulde in ontvangst. „Wie in deze vrijheidsbent de meest opgepronkte ,apen neervelt en 't dapperst den rooden haan in kasteelen '|en fabrieken der bourgeoisie steekt, wordt door haar tot „man genomen".

En onze heerschende klasse, die haar „opgepronkte apen carrière heeft laten maken bij Leger en vloot, neemt ter wille der schoone oogen van de Londensche Bruid met al dat neervellen en branden genoegen, 't Gaat alles om de eindvictorie der Entente, die „het Duitsch Kapitalisme het zwaard uit de hand moet nemen om daarmede op den uitbuiter zelf in te hakken" en hoopt uit de gestichte verwarring haar eigen Kapitalisme te redden.

Gaandeweg deelt de bourgeoisie zelfs de beginselen der agitatie tegen Leger en Vloot. De gehoorzame Wilson op commando der geheele Wereld-republiek, heeft voor haar de euphemistische uitdrukkingen gevonden om al het anti-mo-

Sluiten