Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

narchaal, anti-militairistisch, en anti-kapitalistisch gekakel van het rood broedsel der Loge en dat vrijheids-broedsel zelf, van leelijk mooi te praten.

„De Entente-Kruisvaarders gaan met het Kruis op de „borst onder de leus „God wil het" uit op de verovering „van de veiligheid der wereld tegenover Koningen en Kei„zers. Elke den volkswil weerbarstige regeering en haar georganiseerde kracht — leger en vloot— zal verpletterd wor„den en op haar puinhoopen een moderne staat worden „gesticht op democratischen grondslag. Het democratische van „het bevrijd Europa bestaat daarin — het roode enfant terrible klapt het overal mond — dat ieder Staatshoofd Albert, „de tsaar, de Keizer, de Koningin, de onderworpen gérant „zal wezen der Maconnerie; 3e dat de commandeerende „officieren den vrijen volks-wil van hun vrije soldaten zullen „hebben uit te voeren; 3e dat alle bevrijden, wijl allen evenveel wetensmacht zullen hebben als wie ook der bourgeois, „evenveel levensgenot en rijkdom moeten genieten."

Braaf werkt de Loge, in 't belang van onze „Voedster en Beschermster" mede tot afschaffing van 't privaat-bezit van onze veehouders, landbouwers en van alles wat leeft van onze productie naar Duitschland. „Niet Oostwaarts Trafiqueeren!" luidt het Entente-commando. Tot controleering der uitvoering daarvan hebben de broeders zich genesteld in deze N. O. T. Voor de wereld-vrede-beweging -en dë geheele Wilson-actie kozen de broeders de coulissen van den Anti-Oorlogs Raad. Voor de afsnijding der Duitsche industrieelen van de wereld-markt,^ door de Britsche concurrenten geëisdht, speelt de Loge achter de schermen van de N. O. T. De Entente, de principaal der broeders, verbiedt eiken handel met Duitschland, Oostenrijk en de Nederlandsche firma's en huizen, welke handelsbetrekkingen op Midden-Europa hebben. Zij vernietigt alle bestaande en nog te sluiten handels-overeenkomsten met onderhoorigen der Centralen. De N. O. T. broederen belasten zich met de executie van iederen Nedérder, die „Nog Oostwaarts Trafiqueert". Deze zwarte N. O. T. bende plaatst hem onverbiddelijk op een zwarte lijst.

Menig koopman hoopte voor deze dat Neerland's Logerelaties in de Vereenigde Staten de eigen landgenooten van het groote Loge-beginsel der Free-trade en der vrije zeeën zouden doen profiteeren. De Entente beschikt echter anders over onze broederschap met de Yankees. De N. O. T. is integendeel gehouden die handelaren te verklikken. Zij richt

Sluiten