Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luikerland en de Ardennen, dat de bedrogen, door de Duitsche Regeering overrompelde en verbitterde Duitsche sociaaldemocraten deden vloeien, schitterend gewroken worden in den eigen heimat op de laffe partijgenooten, die daar „met niet genoeg energie" tegen hun feudaal Regeerings-stelsel optraden." Alle hens aan dek voor den wereld- vrede en de wereld-republiek tegen de Duitsche soldaterij!

Aan dit schoeien op socialistischen leest der weleer christelijke landen blijft Nederland's Entente-partij steeds hard voortwerken. 't Is alsof zij het benijden dat, niet zij, maar de Yankee-broeders den Meiboom mogen planten op de kap van 'tr oode paleis. Met hart en ziel hangt zij het grootsche volk van Amerika aan,> fier dat een en dezelfde moeder, de Maconnerie Universelle, haar eveneens onder 't zelfde vrijheidshart gedragen heeft.

In haar tros komt de Bourgeoisie, met den eenen voet reeds in den nieuwen anti-militairistischen en anti-kapitalistischén Tijd. Maar een klein gedeelte der liberalistische medekampioenen van weleer, hun eigen hachje boven het partijbelang stellende, voldaan over hun nieuwere idéés van vroeger, laat de vooruitstrevers los.

In de voorste rijen trappelt van ongeduld de Internationale de altijd voorwaarts strevende, de onversaagde, de onontrnoedigbare S. D. A. P. Laat de Entente vrij onze kusten bezetten! Jubelend zullen wij onze Britsche en Amerikaansche bondgenoten inhalen. In een wanhopig weerstands-pogen van uit het Oosten en in den Amerikaanschen-Bntschen stortvloed uit het Westen zal t _privaat-bezit van duizenden grootere en kleinere landgenooten worden vernietigd. En de lang begeerdetoestand treedt in, „dat geen enkele soldaat „nog ooit van ons zal worden afgezonderd ten einde hem te ".maken tot een gewillig werktuig tegen zijn eigen klasse in "haar strijd voor welvaart en vrijheid!" Door die schitterende ëindvictorie word tDuitschland, Oostenrijk en natuurlijk ook Nederland verheven tot Republiek, pnderdeelen der Wereldrepubliek, a 1'instar de Paris. — „Dat is ons streven; ons heilig ideaal!" Alvorens dat is verwezenlijkt, kunnen wij er niet aan denken om den dreigenden hongersnood te bezweren. Gedenken wij Stuttgart en Kopenhagen, Amsterdam en Basel die ons verplichten door een massale werkstaking 's Lands verdediging te verhinderen, zoodra de Anglo-Amerikaansche vloot de Schelde komt forceeren tot vestiging van den Wereldvrêe! sll§£

De Entente dankt aan onze Internationale haar vaste al-

Sluiten