Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liantie met het Nederlandsche proletariaat en de mindere manschappen van Land- en Zeemacht. JVlarx' zonen drongen door in geledingen, waar de deftigheid der Loge niet kon verschijnen en mobiliseerde de straat tegen de Centrale Machten. De President der Internationale, Em. van der Velde, zelf niet meer, als oorlogvoerende in het Koninklijk Kabinet te Havre, voor den Vrede kunnende werken, droeg uit dankbaarheid onze Troelstra's met Camille Huysmans en andere Belgen de opperleiding over van zijn Intern. Soc. Bureau. .

Dit instituut. spant zich, volkomen beantwoordende aan het door de Entente in haar gestelde vertrouwen, in om de wereld te overtuigen, dat niet de wereld-vrede der concur reerende broeders-kapitalisten,' maar alleen de bloeddorst van het Duitsch Militairisme den oorlog — den dood der beschaving — ontketend heeft. Het zoekt de hereeniging tot stand te brengen van de Centrale anti-militairisten met de weleer zoo nauw vereenigde Entente-partijgenoten, welke hen thans verachten om de geringe energie en organisatie-geest, tijdens de overrompeling door de Keizers getoond. Het vormt bovendien in ons Neutraal landje den eenheids-band, tus'schen de roode slimmelingen, welke in de diverse EntenteKabinetten een portefeuille y hebben bemachtigd ten einde door hun blokkade arbeiders-vrouwen en arbeiders-kinderen uit te hongeren tot meerdere eer en glorie van het Britsch Kapitalisme en tot vernietiging van de overvleugelende Germaansche Industrie. Rood is door bemiddeling van dit Nederlandsen Bureau troef geworden in de krijgvoerende Ententestaatsmachten. De Internationale beschikt, dank nog dit Instituut, bij die Mogendheden door haar stemmen-meerderheid inde oorlogs-leiding oVer het al dan niet openen der vredesonderhandelingen, doet den strijd voortduren in de hoop de vredes-voorwaarden te kunnen voorschrijven en verbiedt in zijn haat tegen de vertegenwoordigers ,der ouwerwetsche rechtsbegrippen, dat dezen bij die besprekingen zich doen gelden. Zelden, zelfs niet bij de vredesonderhandelingen der Russen in Stockholm ontspringen zij den Entente-band. En dan nog wint spoedig de Entente-discipline al hun sympathie, een oogenblik.maar afgekoeld, voor een paar centen terug.

Zonder argwaan te verwekken bij de Beflijnsche of Weensche autoriteiten correspondeert dit Haagsch Bureau vrij en ongehinderd met de Teutonische republikeinen en .anti-militairisten, houdt hun op de hoogte van den stand en de belangen der Partij onder de Entente, geeft de richting

Sluiten