Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan der te volgen politiek en waakt over de rechtzinnigheid hunner roode beginselen. En Duitschland,s soci's keeren in grooteren eerbied zich naar het Haagsch rood Secretariaat, dan de Turk naan Mekka.

Of de Nederlandsche Loges in den oorlog tegen Duitschland gaarne hun land betrekken en daarom hun wereldvrêestemming en anti-militairisme zoo luidruchtig rondventèn? Een gelijke evolutie heeft Italië en Roumenië doorgemaakt Ook hett oode, decadente Amerikaansche volk kwamen langs dien weg tot zijn noodlottig einddoel:

„Wij hebben de hoogste waardeering voor het Duitsche volk", orakelde October 1914 het voornaam maconniek tijdschrift New Age. „Wij heftiben tal van boeken in de Duitsche taal gelezen. „Wij zijn overtuigd dat wij vandaag, als wij degelijke studie willen „maken op het gebied van kunst, wetenschap en letteren, meestal „tot Duitsche boeken onze toevlucht zullen moeten nemen.

„Doch iets anders is hun Militairisme. Dat staat vlak tegenover „de Vrijmetselarij. En onze Amerikaansche idealen verwerpen het „koningschap bij Godsgenade. Wij hebben zulks uitvoerig be„wezen in ons vorig nummer en daarmede meenen wij het ma„conniek standpunt te hebben uiteengezet. En maar twee van „onze 60.000 lezers hebben ons daarover eenige aanmerkingen „gemaakt".

Nederlanders, die innerlijk gedrongen worden zich met andere liefhebbers te vereenigen tot plaatsing en verspreiding hunner nieuwste ideeën, kunnen terecht bij onderstaande Organisatie en adressen van anti-militairistische agentschappen.

Groot-Oosten der Nederlanden: B. Br. Menno Huizinga; v. d. Wetering. — Kapittel en werkplaats „La Paix", Amsterdam. H. I. R. Kellevinck. — Loge „Willem Frederik", Amsterdam.^B. Br. Mertens, Levin. Delhez. — Loge „La Bien-Aimée" Amsterdm. Br. B. M. Keizer. — Loge „Post nubila Lux", Amsterdm. Br. S. J. v. Buuren. — Loge en Souverein Kapittel, „De Geldersche Broederschap", Arnhem, Br. E. W. Sloet. — Loge „Hiram Abiff" den Haag, Br.J. N. G. Söhjigen. — Loge „Aurora", Sliedrecht, Br. A. Prins. — Loge «„Concordia Res Parvoe crescunt", Sneek, B. Br. Aerlinderhout, Eybest Veen. — Loge „West-Friesland", Hoorn. Br. v. d. Blocquery. — Loge „Ultrajectina",. Utrecht, Br. H. Kahr, J. de Gooyer.

GROOT OOSTEN DER NEDERLANDEN TE 'S-GRAVENHAGÊ

Fluweelen Burgwal 22 opg. 25 Dec. 1756. — 1 Provinciale Groot-Loge in Oost-Indië, 1 Prov. Groot Loge in Kaapstad, 1 Prov. Groot-Loge in Transvaal; 106 Lqges: 55 in Nederland, 32 in Zuid-Afrika, 17 in OostIndië, 2 in West-Indië, 3 Kransjes pl.m. 5000 deelnemers. Gr. Meester Si Lingbeek; Adj. Groot-Meester A. I. Carpentier Alting thans afgetreden, le Groot Surveillant Dr. I. Helder; 2e Groot Surveillant R." Bloembergen Ezn.; Groot Orateur P. G. H. Dop, Dr. in Rechtswetenschap; Groot-Secretaris H. J. W. van Lawick; Groot Schatbewaarder N. Franken Azn.; Groot Archivaris Mr^ I. Nan-

Sluiten