Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meester, den Heer A. J. J. Wilson, adj. Prov. Groot-Meester eri J. S. Le Sueur, als Groot-Secretaris.

In Transvaal is Prov. Gr. Meester, W. B. M. Vogts, adj. Prov. Gr.-Meester J. G. C. Wagner en Gr. Secret. A. Ekart Beekmann.

Eveneens staat onder de jurisdictie van Gr. Meester Dr. S. van Lingbeek op de Nederlandsche Antillen de Loge „De Vergenoeging", opgericht 1784, met haar Voorzitter C. F. van Beek. De adj. Groot-Meester is F. W. F. Winkel, Lid van den Kol. Raad.

Ons Groot-Oosten leeft in innige geestverwantschap met de andere Loge-Groepen der wereld. Wij staan echter het nauwst in verband met de kuituur-organisatie van Frankrijk, Italië, Portugal, Griekenland, Spanje, Zwitserland en België. Wij behooren tot de Latijnsche groepen. Onze Bondsorganen trachten onverholen den geest van 1789 en der geavanceerde Fransche Revolutie-mannen voort te planten met de frasen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Wij zijn aangewezen op de voortplanting van het anti-militairisme, — de grootste druk, volgens het Hoofdkwartier, „waaronder Nederland zucht".

Majonniek Weekblad Red. Fl. v. Assendelft, Gouda 64 jaarg.

L'Union Fraternelle Th. G. G. Valette, 's Hage, C. H. Rolffs, Nijmegen, F. M. N. Beets, Spoorstr.

Maconniek Tijdschrift Prof. I. M. Carpentier Alting Leiden met een Indisch gedeelte. '

De Vrijmetselaar Red. Dr. W. H. Denier van der Gon, Wagenweg 48 Haarlem en D. Ramondt, J. v. d. Doesstr. 107 's Hage.

Bulletin van het Nederlndsch Groot-Oosten Red. Dr J. Helder, H. J. W. v. Lawick, N. Franken, azn. en S. Boudewijnse.

Jaarboekje voor Vrijmetselaren.

De Teekenplank, Maandbl. voor Meester, Vrijmetselaren, Red. De W. H. Denier v. d. Gon, Adm.^F. J. v. Paasschen, 's Hage Westeinde 20, 3 Jrg.

Ons Groot-Oosten bezit een Vrijmetselaars-Studiefonds met een vermogen van 278,000 Gulden. Uit dit fonds kunnen de leerjaren bekostigd worden van onze jeugdige macons of van macons-kinderen, die door hun talenten veel voor de Organisatie beloven. Voor de zending der Troelstra's en Oudegeesten naar Stocholm ad 70 gld. per dag tot voorbereiding van de Europeesche Commune, puiten wij uit het Carnegie-fonds. Voor ander Entente-werk bezitten wij het door Engelsche broeders beheerde Industrie-fonds, waarvan geen inzage wordt gegeven. Het zet, als leiders der materialistische, technische en louter intellectueele cultuur der zuidelijke bevolking, anti-militairistische fabrikanten te paard. De uitbundige admiratie-kreten der broeders doen dan verder deze anti-clericale stichtingen van Helmond, Eindhoven en elders ten dienste van den Londenschen Dictator krachtig

Sluiten