Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

réld-republiek. Evenzoo van de Britsche handelsvloot de begeerlijkheid de eenige meester te zijn, die in het ééne Italië de lakens uitdeelt.

Door middel van zijn maconnieke agentschappen en zijn carbonarië had Palmerston en zijn opvolgers dan ook alle rniddeleeuWsche monarchiën, zelfs de pauselijke, in het schiereiland opgeheven. Het Italiaansch volk verheugde zich in het} nieuwerwetsch stelsel van volks-autonomie en Londen ver-' heugde zich op zijn beurt in de önderhoorigen van dit stelsel,: dat zoo heel en al den Volkswil besloten deed zijn in den wil', van Sint James?

Eerst wanneer Italië los was van den Driebond, kon hel aan de zijde der Entente Duitschland mede helpen vernietigenJ De Loge belastte zich met die verheven taak.

Vele banden, met de Barbaren moesten verbroken. Del Triplice verzekert den Europeeschen vrede.

Ieder man van geweten acht het zijn internationale: plicht, tegen over het .welzijn van Europa, ten bate deri menschheid, dien vrede, niet te storen of voor verbreking; daarvan aanleiding te geven. Duitschland, ten einde de iiatièi economisch te verbeffen en aan zich te verplichten, heeft machtig veel kapitaal in Italiaansche ondernemingen gestoken. Ook beste intellectueele krachten als bedrijfsleiders of tusschen-superieuren aan de zeer noodlijdende industrie afgestaan. De handigste en de soepelste diplomaten hebben achtereenvolgens den Keizer bij het Quirinaal vertegenwoordigd, ten einde de internationale ^verhoudingen steeds de meest j vriendschappelijke te doen zijn. Zij doen in den loop der tijden ter wille van den lieve vrede concessies, zooals fiere, onverzettelijke Pruisen niet gewoon zijn. De keizerlijke jacht spelevaart herhaaldelijk op de meest hoffelijke wijze in de Italiaansche wateren tot i nstandhouding der volmaakte harmonie tusschen de vorstelijke huizen.

De Duitsche Consulaten hebben opdracht de Italiaansche belangen niet minder trouw als die der eigen landgenooten te behandelen. Italiaansche arbeiders, die in de Duitsche industrie-streken arbeiden zijn steeds vol lof over de sympathieke] Tedeschi. De Alpen-bahnen maken het land als deelgenoot vani de schatten door Duitschers verdiend en vaak in Italië verteerd. |j

Tot verbreking dier banden en tot opslorping der natie in het Entente-Kielzog is een volslagen onderstb'ovenkeering van den Volkswil vereischt.

De Loge zal stemming maken 'voor de Entente bij de be-

Sluiten