Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- zitters. Een kern vormen onder de Bourgeois, die, hun stof-

; felijke belangen ter zijde stellende, zich blindelings opofferend voor hun Organisatie, op 't commando van het Groot-Oosten

1 zich desnoods in den hopeloozen oorlogsafgrond storten.

■. - Men behoeft nog geen beroemd volkspsycholoog te zijn als Sint James, om de volksstemming van het levendig, wis-

1 ' pelturig, hartstochtelijk Appenijnsch schiereiland op de hand der Entente te brengen.

Ijverig neemt het Groot-Oosten deel in de vredes-bewe-

'r 'g»hg van het Internationaal Bureau te Neuchatel. Door deze buitenlandsche betrekkingen komen de Italiaansche broeders,

'p^ohder de meest pacifieke leuzen,'in nauwe verbinding niet;

■ "*alleen met de revolutionnaire samenzweringen in Servië maar ook met Kossuth in Hongarije, Delcassé in Frankrijk, Fer-

§; rer in Spanje, Mangelhaes Lina in Portugal, Lafontaine en' j Van der Velde in België. Zelfs hartstochtelijke voorstanders

[fc van alles te vereffenen wat boven hen staat en van zich

'j uit elk wettelijk keurslijf te bevrijden, zijn zij de eersten om

t aan den Europeeschen Statenbond de mazzinistische, garibaldistische theoriën als grondslagen te geven. Voorop staat algemeene ontwapening, anti-mllitairisme en wereld-vrede. Journalistiek en onderwijs. bewerken dat het opkomend ge-

L slacht deze beginselen als de natuurlijke regels van het wereld-

' bestuur aanziet en voor die maconnieke dogma's gaarne het leven offert. Zij zullen verwerkelijkt worden, wanneer straks het ideaal der Loge, de Wereld-republiek, en dat van Enge-

J land, de Europeesche Statenbond te Berlijn geen tegenstand meer ondervindt, tegen den muur van middeleeuwsche voor-oordeelen. In die World-Community, zal la bell' Italia een der schoonste parelen worden.

De Internationale, de bewustwording van Jan Boezeroen op zich nemende, dringt zich door middel van het syndicalisme — dat daartoe zelfs hier en daar den naam van christelijk aanneemt — in de arbeiders-klasse. Evenals in Portugal en Nederland is het personeel der Staatsbedrijven ook hier

M1 haar geliefkoosd arbeidsveld, vooral bij spoorwegen en bij de zeemacht. Wanneer Londen zijn verlangens suggereert

[ aan deze twee lichamen, kon geen Regeering, zeker geen Italiaansche, dezen Volkswil onuitgevoerd laten.

Garibaldi mocht bij zijn Siciliaansche expeditie in 1860 ten dienste van Londen, een tegenhanger leveren van het militairistisch Moltkenleger. Naar het model van deze sans-culotten-troep moet het leger van den anti-militairistischen Statenbond worden ingericht. Het roodhemden-legerstelsel biedt

Sluiten