Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen weerstand bij de vestiging der Wbrld-Communitv. Land en volk worden even als België, dat zich met een ongeschoold volksleger te verdedigen heeft, mitsdien ingericht tot anti-militairistisch proefveld. _ Houdt een Regeering de navolging van dit leger-type — door Garibaldi de zon der •Internationale Toekomst geprezen — tegen, dan zal Italië, dat zich de doorvoering van het stelsel: „Chaque soldat, une* liberté!" tot levensdoel stelt, haar voortdurend dreigen: jzonder zulk leger, zijt gij onze bondgenoot!" „Richt uw "leger op gelijken voet in, als het onze of we stoken in uw land de revolutie tegen het Mihtairismte aan en dwingen u er toe door den wil van uw eigen onderdanen!"

Het Garibaldi-type, Sint James' lievelings-denkbeeld, bezit de volgende ras-kenmerken: le Het roept den volkswil! uit als opperheerscher in den Staat en plaatst Jan Boezeroen op den troon. 2e. Het volvoert, met Jan's volkomen instemming, alle wenschen van Sint James en der overige leiders van Italië. 3e. De vorming dezer soldaten gaat volslagen uit van de onafhankelijks-, nivelleerings- en wereld-vrede-idealen der tirannen-bestrijding van 1789, 4e. Het bestrijdt Moltke's discipline- en subordinatie-idees, welke de volksopvoeding van de nieuwere cultuur vervreemden. 5e. Het verdedigt niet met eigen zonen der natie eigen haard, 's lands zelfstandigheid en tradities, maar neemt het offensief tegen ouwerwetsche tronen en tegen het al te conservatief barbarendom met op oorlogsbuit beluste, naar eigen lotsverbetering hakende, maatschappelijke schipbreukelingen.

Met dit type tracht Entente en Internationale het Italiaansch proletariaat te verlekkeren op den Statenbond.

't Is zelfs niet moeielijk een Minister-Kabinet van een natie, welke haar eigen wetten heeft uit te vinden en uit Ie vaardigen, yoor dat type te winnen, gesteld al dat deze portefeuilleHdragers daaromtrent met de Loge van meening zouden verschillen. Dollards, Roebels, Lires of Guinjes bezitten een tooverklank. In de nieuwere kuituur zijn bovendien talIooze leuzen, frasen, rhetorische wendingen enz. te vinden, welke aan alles, zelfs tegen de christelijke beschaving in| een heiligen glimp bij zetten. Londen is rijk zoo aan 't een als aan 't ander. Als de Duitsche Volkswil maar gesmoord wordt!

Reeds kort na de totstandkoming van het ééne Italië, — nauwelijks heeft Victor Emmanuel den zetel beklommen 'van het derde Rome en der aanvangende Wereld-republiek — verklaart de Loge, haar overwinning hopende te voltooien,

Sluiten