Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officieel den oorlog aan bet militairisme van Duitschland en Oostenrijk. De twee eenig overblijvende middeleeuwsche monarchiën moeten vernemen: „Ontwapent u, of wij'zenden u dezelfde Revolutie thuis!" Het autoriteits-beginsel in de legers dier rijken tergt Italië's bezorgdheid om ieder individu vrijheid van denken en doen te verzekeren. Zoo'n beginsel in de Centrale Rijken kon zelf de zuigkracht van den ontworpen Bond van Europeesche Volkswil-staten eerlang te machtig worden.

1882 laat Sint James en de Organisatie het stichten door Crispi van den Driebond toe. Economisch kan het nieuwe rijk zich zelf niet redden. 1886 wordt Victor Emmanuel namens Londen' gewaarschuwd daarin niet verder te gaan. Grootmeester Lemmi bestookt den Bond met allerlei ontwapenings-motieven en neemt Palmerstons wereld-vrede-plan "over.

„Die gewapende vrede kost het land te duur. Deze verbintenis „is tevens geheel in strijd met de natuurwetten. De Bond, welken „de natuur Italië aanwijst, is een Entente tusschen de volks-wil„staten. Deze alleen zijn geroepen over Europa de banier dér „vrijheid te doen wapperen. Met- Engeland en Frankrijk heeft „Italië zich te vereenigen. De Driebond kan louter de positie der „Rijken versterken, welke het nog wagen met ouwerwetsch mili„tairisme zich tegen de volkeren-fraterniteit te verdedigen.

„Frankrijk met Engeland en Italië", zoo deelt de brief aan den Koning' verder den volkswil mede, „zijn de banierdragers der „Europeesche naties, welke den weg der vrijheid zijn opgegaan.

„Die drie landen zijn verplicht, meer dan eenig ander volk, „het Verbond der Gerechtigheid in te voeren. Dat vergt het be„sluit der Historie. Daarom roepen der volken: 't Is dwaasheid, ,,'t is hoogverraad, waneer een Regeering zich verzet tegen dit „historisch decreet, den eisch der volken tegenwerkt en aldus eer„der den weg. der barbaarschheid betreedt dan die van Vrede en „Recht".

Tegelijkertijd dat de Loge en haar pers den openlijken strijd voert tegen het Militairisme, tracht zij lang£ pacifieken weg tot wereld-vrede te geraken.'In 1874 komt, tot verwekking van eenheidstorende, ultramontaansche twisten in Duitschland, een verbond tot stand tusschen de Duitsche en Italiaansche Vrijmetselarij. Keizer Wilhelm I, die, in de hoop van haar invloed ten bate van zijn Rijk te kunnen aanwenden, het beschermheerschap over de Loge heeft aanvaard, komt, met mooie beloften over Duitschland's industneele ontwikkeling aan de Middellandsche Zee gepaaid, persoonlijk naar Milaan om die plechtige verbroedering feestelijk te vieren. De Italianen willen zoo'n ouwerwetschen tiran gaarne ontvangen, als hij hun doel kan dienen. Het Groot-Oosten tracht door de ontvangst den imaconnieken Kultuurkampf,

Sluiten