Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke Duitschland's kracht moet verzwakken, nog weliger te "doen tieren en de aandacht af te leiden van het anti-militairisme en andere volkswil-theoriën die verraderlijk gedurende deze periode de veste binnen sluipen. Tegelijk heulen de Italiaansche broeders met Engeland. Den in-Asië en Europa rondboemelenden Loge-Grootmeester, later als Eduard VII stichter van hun Entente, ontvingen zij met gelijke vereering, met gelijke beloften van invloed en met gelijken haat tegen de beschaving van Rome.

Ook keizer Wilhelm II zoeken zij met praatjes over den lieven Wereld-vrede in , te palmen. „Hun Loge-invloed zal Engeland's overheersching op het Appenijnsch schiereiland fnuiken etl de Duitsche betrekkingen versterken". De misleide vorst zendt bij gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der Romeinsche Loge haar zijn in olieverf geschilderd portret, 't Is 1910. De Loge leeft nog altijd in de' verwachting, dat de Centrale Machten niet met geweld gedwongen moeten worden tot ontwapening.

Haar maconnieke cultuur zal deze Barbaren, evengoed als de Russische, tot den anti-militairistischen toestand brengen, welke de Wereld-Republiek tot hun opslorping behoeft.

Raadselachtig als altijd verschijnt aldus de Italiaansche Broederschap nu eens als sentimentvolle Vredesduif, dan weer als Blauwbaard, die vrouw |en kinderen met ditiivelsche wellust om laat komen. Haar\waren aard telkens verbergende, is zij of uiterst pacifistisch of uiterst wreedaardig in haar moordlust. Op 't ééne oogenblik neemt zij de uitgebuite proletariërs onder haar vleugelen om met hen het Duitsche Kapitaal te vernietigen. Vijf minuten later scheldt en raast zij terwille van Entente-kapitalisten, tegen de Internationale ophitsingen. Zij gaat vandaag de nauwste betrekkingen aan met de Loges van Hongarijë en Duitschland en bewijst de teerste vriendschap aan de metselaars der Middelrijken. Morgen verraadt en verkoopt zij deze broeders voor een handvol goud. In 'Lopenbaar predikt zij verdraagzaamheid, afschuw van bloedvergieting, wegdoezeling der grenzen Van taal, ras of godsdienst, entente, wereldvrede, weekhartig anti-militairisme. In 't geniep stookt zij, zoekt twistappels, zaait baat, voedt wreedheid en vijandschap, .wapent den politieken sluipmoordenaar met den dolk, bereikt haar doel door Revolutie, verwoesting van gewesten, uitmoording van heele volken. '&$C"i

Sluiten