Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die mogendheden", getuigt zij openlijk aan de Barbaren, „welke zich tegen den democratischen Statenbond van Europa „verzetten, kunnen zich niet op de been houden zonder wapengeweld. Zij zullen nooit van den algemeenen drang naar ontwapening en vrede willen .weten. Wij houden ons aan Mazzini's „wachtwoord: „Algemeene ontwapening is noodig, alvorens het „volk recht kan worden gedaan!" Die algemeene ontwapening „moet door een volkeren-congres worden afgekondigd. De besluiten, door de deputaten van dit Congres genomen, zullen aan „het souvereine volk vervolgens ter goedkeuring worden overgelegd. :JiÊmÈÊËÈ

„Italië heeft de roeping het initiatief tot deze wedergeboorte „van Europa te nemen! Daarvoor heeft het echter de medewer„kjng van Frankrijk noodig!

„Die victorie zal door de maconnerie bevochten worden. De ,;XXe eeuw mag niet eindigen vóór dat Duitschland en Frankrijk, „Italië en Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Engeland, Turkije „en Griekenland op dit grootsch Europeesch - Congres samenkomen"

Dit anti-militairistisch pacifisme bleef natuurlijk een der diepste, maconnieke geheimnissen, toen de Loge om een portret van den Keizer bedelde, nadat zij sinds tien jaren van Barrère, den Franschen gezant, „vervloekt kapitaal" had aangenomen om hem te bestrijden door woord en schrift. Maar toch heeft het Polizei-Presidium er kennis van gekregen, getuige de ontvangst, welke Januari 1917 datzelfde Statenbond-voorstel, nu door Wilson gedaan, te beurt viel.

Lang — te lang om te vermelden — is de lijst der intriges van Bairère, Delcassé's gemachtigde te Rome, in verbinding met de binnen- en buitenlandsche revolutiortnairen gesmeed tot afscheuring van Italië tot ongeluk des lands van den Driebond. Dit hoofdstuk haalt louter eenige beschavings-verschijnselen aan van de zijde der Entente-partijen, welke het Appenijnsch schiereiland in den wereld-oorlog hadden te slepen. Zonder eieren-klutsen geen struif. Zonder uitmoording geen beschaving.

Pacifistisch als altijd, brengt de Organisatie 6 Sept. 1914 het volgende oorlogsmanifest ter kennis van de Broederschap. Reeds vóór den oorlog heeft dat Bestuur een breedsprakig rondschrijven aan de zuster-Loges gezonden, waarin het verklaarde dat de „Organisatie, haar plicht getrouw, alles „in het werk zal stellen om de gemeenschappelijke actie der „Loges van alle landen niet van de grondbeginselen der „Vrijmetselarij te doen afwijken en het daarheen te leiden, „dat de menschelijke beschaving van den dreigenden oor„logsgeesel gespaard zal blijven op dat minstens de ellendige „gevolgen van den oorlog getemperd zullen worden". Men

Sluiten