Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„trede der orde hebt afgelegd,' om uw besre en hoogste krachten „geheei over te hebben voor het welzijn uws vaderlands Daarbij „zal n het bewustzijn sterken en u in geestdrift ontgloeien, dat „de hoogste belangen van Beschaving en .Recht u zijn vertrouwd.

„Van wege den politieken toestand zijn dit jaar opvallende „feestelijkheden niet raadzaam. Maar wij kunnen geen innigen gedenkdag vieren, dan wanneer wij als Broeders vereend in onze tempels, hart en zin gericht op de groote herinneringen uit het „verleden, ons waardig en met diep besef ons voorbereiden tot „vervulling der plichten, welke ons dit uur oplegt, nu er zich „zulke grootsche beslissingen en zulke belangrijke middelen tot „verheffing der menschhéid aan ons voordoen".

Op dit wachtwoord van Grootmeester Hector Ferreri worden alle Duitsch- of Oostenrijkschgêzinde deelnemers der Organisatie, als verdacht van anti-pacifisme uit de geheime vergaderingen geweerd. De Loge „Humanitas" in Milaan, wier overwegend ledental den Driebond wenscht te' handhaven, wordt gesloten. En de pacifisten den boer op om den heiligen oorlog te prediken tegen de twee verouderde monnarchiën.

Van' een andere Groot-Loge gaat tot versterking daarop ter gelegenheid van den gedenkdag der verovering van de Pauselijke monarchie, het volgende stuk uit:,

„Bij het zien der stroomen bloeds, die vergoten worden in „Europa, en bij den geweldigen 'schok der twee beschavingen "ïï P' dat al dt bloed niet te vergeefs zal gestort zijn'

„Moge dat bloed ons de triumf brengen van een nieuw tijdperk! „Een tijdperk vrij van tronen en altaren! Een tijdperk van ver„broederinng der volken!"

„Ditzelfde schouwspel herinnert ons eveneens aan een ander „feit even groot in beteekenis, en met even krachtige opwekkingen: 20 September 1870.

„Neen, geen feest heden! Geen redevoeringen!

„Wel mag het hart worden opgebeurd, maar de stem beeft „en zwijgt! De avond van den komenden Woensdag, 23 Sept „klokslag halt tien. vindt ons allen samen vereenigd Tn den tempel' „om er in volkomen subordinatie de nadere orders van onzen' „ürootmeester in het belang van onze gezinnen en het vaderland „getroffen, te vernemen.

„De dag is gekomen om onzen oogst binnen te halen Nadat „wij ons zaad aan een goed bewerkten bodem hebben toever„trouwa en rijk hebben doen gedijen door de zuiverste beginselen „van eenheid en discipline, vinde ieder onzer de kracht om. in „stille overgeving het offer van zijn eigen overtuiging te brengen „aan de goede zaak. Van at dit oogenblik zij niemand meer een „zelfdenkend vrij metselaar! Elk individu gaat op in de ééne „tnumpheerende Vrijmetselarij!"

De orders van den Grootmeester, waarop zijn schrijven doelt, luidden aldus:

Sluiten