Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet t egen het Militairisme, tegen de overheersching der Keizers, tegen het Duitsch-Oostenrijksch. blok. Ieder groot belang, dat de menschheid in beroering brengt, gaat, op het gebied van Vrijheid en Recht, stéeds van de Loge uit. En deze treedt met ,ai haar krachten in het strijdperk.

Doch wij gaan verder. Met dezen oorlog moet niet maar alles worden weggenomen waaruit nog ooit een twist tusschen de volkeren zou kunnen ontstaan. Ook de natuurlijke grenzen der natieën moeten weder hersteld. Het vertrapte Recht moet openlijk hersteld. Alle volken moeten weder den vredigen wedstrijd van vooruitgang en arbeid hervatten.

Daarom blijven wij niet neutraal, kunnen ook niet neutraal blijven... Neutraal is alleen het Pausdom...

Maar het Vatikaan en zijn heilige alliantie met Keizer en Sultan zaï niet zegevieren. Van dezen strijd, die niet te vergeefs zooveel bloed zal hebben doen vloeien, zal de heilige alliantie der Vol>en uitgaan... Geheel het vroegere en het latere Irredentisme verzet zich telgen een onnatuurlijke indeeling als die van Europa lijk die door de Congressen van Weenen en Parijs zijn bepaald.

Wij nemen het probleem op, daar waar Mazzini het losgelaten heeft. ;

Derhalve treedt Italië op- om de beslissing te brengen. Onze grootsche traditiën, onze mannen als Cavour, Garibaldi, Mazzini spreke luide, nu de belangen van ons volk en 'van onze verhoudingen tot andere landen op het spel staan. Wij zijn verplicht de strijd tegen Oostenrijk van 1866 voort te zetten.

Daarom doe ik U kond, dat de dag van het Duitsche volk, de dag van zooveel licht en zooveel schaduw, van ideeën en van bloed aan het tanen is. Een nieuwe dag gloort. Een dag van oogst. Een veel blijder dag van verwachtingen, van vrede en liefde. Die dag rijst op de met bloed doordrenkte voren van Oud-Europa. Die dag, onze dag, zal vrede brengen aan de groote ziel van Mazzini. Het z al de dag der wraak zijn voor Calvi, die het verdrag van Udine in stukken scheurend, U aanmaant van af de rotsen van Cadore met zijn Garibaldiaansche onstuimigheid:

„Broeders, die geboren werd uit onze asschen, „Bestrijdt, bestrijdt de eeuwige Barbaren".

Niet alleen in Italië, ook' in alle maconniek beschaafde, landen werd deze rede, die den< stand der Entente-zaken op het Appenijnsch schiereiland teekende, verspreid. Zij moest de Italiaansche broeders in Saloniki, Rumenië, Egypte, Tunis, Turkije, en vooral in Noord- en Zuid-Amerika ontgloeien voor de Geallieerden, hen hun invloed doen gebruiken om de oorlogspartijen dier landen aan te wakkeren en zich gereed doen houden eveneens alle offers voor de Entente met liefde te brengen, 't Volkswil-bloed zou alom voor de Vrijheid vloeien.

Sluiten