Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Midderwijl vragen de Overheden der Broederschap den leden de staten op van hun functie in het openbaar leven en in de Loge. Tijdig wordt gezorgd, dat de verschillende ambten in de Loges, terwijl de Broeders te velde waren, naar behooren werden vervuld en daartoe bij voorbaat niet gemobiliseerde reserves aangewezen. De laatste stormloop van uit Italië op het Militairisme moet de broeders geheel voorbereid vinden.

Gouverner c'est prévoir.

Het beslissend oogenblik nadert. Het Fransch-Engelsch offensief in de Argonnen zal slagen door een opdunning van het Duitsche front. De oorlogsverklaring van Italië, de legers der Centralen gedeeltelijk naar de Italiaansche grens voerende, zal de doorbraak der Geallieerden in N. Frankrijk verzekeren.

In overleg met den franschen gezant wordt de 5e Mei, dèn dag der onthulling van Garibaldi's gedenksteen te Quartoi gekozen voor een grootsche volks-betooging tegen de Barbaren. In overleg tevens met de Italiaansche politie, die reeds de twee andere gehooten van den Driebond ongehinderd als vijanden hoont. Door geen censuur tot handhaving der onzijdigheid weerhouden, slaagt deze ordelooze openbaring van den Volkswil volkomen. Boven alle anderen Uitwapperende geeft het vaandel van het Groot-Oosten, omrigd door vierhonderd banieren van de. overige tempels, in den. stoet de beteekenis aan der eischen der volksmenigte. Zij vordert bevrijding van de Barbaren en de hulp van het Italiaansch leger aan de Entente tot hun verplettering. De verantwoordelijkheid van den vurig begeerden oorlog neemt de Maconnerie namens het volk op zich. Nu niet meer door geheime kuiperij, ïnaar openbaar ten aanschouwe der geheele maconnieke wereld. Die overweldigende stoet geeft, tevens te kennen, dat de mazzinisch-garibaldistische broeders uit de Belgische, Fransche, Portugeesche en Nederlandsche zusterLoges eveneens'het openbaar breken van Italië met de Barbaren verlangen. Geen woord van protest, tegen het toe' treden tot de Entente, eerder hulde en aanmoediging, zal van deze zusters uitgaan. De Entente-krijg is de oorlog der Logé.

De maconnieke bladen dringen den volgenden dag in hun pacifisme de Regeering deze machtige uitingen van den volkswil op. Zij kan er zich niet meer aan onttrekken. Alle concessies, welke, beide Keizers tot behoud van den vrede Italië deden of nog zullen doen, mogen niet meer den oorlog

Sluiten