Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenhouden, 't Zijn louter teekenen van vrees, die een spoedige overwinning doën hopen.

Drie honderd stemmen in het Parlement schrikten op den rand van' den afgrond terug. Met Oiolitti aan het hoofd drongen zij op behoud der onzijdigheid aan, 't Kabinet Salandra moest ontslag nemen.

Maar de Hooge Raad, in aller ijl te samen geroepen in den tempel te Rome zwoer dat Oiolitti niet in het Ministerie terug zou komen en dat de Volkswil over het heele land in de grootste beroering zou worden gebracht.

„Italianen", zoo klonk het bevel van het Groot-Oosten, „eer „en toekomst van 't Vaderland staan op 't spel. Italië wordt bedreigd, verraden, vernederd en onderdrukt! Het vaderland staat op „een keerpunt. Of het zal groot worden in de oogen van heel beschaafd Europa, of voor immer vernederd in den afgrond van „lafheid en schande, medeschuldig aan de Duitsche barbaarschheden.

„Volk van Italië, aan u het woord! Zet straten ën pleinen af! „Uwe leuze zij: Of oorlog, of de Republiek."

- Iedere gemeente, die de eer had een paar broeders in haar midden te tejlen, raakte in gisting. De volkswil kraaide victorie en 17 Mei kon het Fransch Groot-Oosten jubelend de Broederschap gelukwenschen. met het heugelijk feit, dat beide volken nu voortaan zij aan zij zouden kampen tegen de Barbaren voor den triumph van het Recht en de beschaving en dat zij nu op het roemrijk slagveld al overwinnend het onafscheidelijk verbond nog vaster zotiden sluiten.

Sluiten