Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maohtigd, om beslag te leggen op alle mogelijke lokaliteiten, welke maar eenigszins voor de herberging van Vluchtelingen bruikbaar waren, met het gevolg dat Societeitslokalen, Kaaspakhuizen, Schepen, en*, werden afgehuurd (sommige Kaaspakhuizen werden door de eigenaren belangeloos ter beschikking gesteld).

Als vergoeding voor huisvesting, ligging en voeding mocht aan de Regeering 3 0 C t s. per dag, per Vluchteling worden in rekening gebracht; voor huisvesting alléén 10 Cts. per dag, per Vluchteling; in dit laatste geval werden dan matrassen, peluws en dekens door bovengenoemd Comité ter beschikking gesteld.

Ondergeteekende stelt er prijs op, reeds hier te doen uitkomen, dat deze bedragen, welke de grondslag ook van verdere betalingen waren, niet door hem, noch door het Comité waren bedongen, maar door de Regeering geheel uit eigen beweging aldus werden vastgesteld.

Gelden, kleeren, schoeisel, huisraad, speelgoed voor de kinderen, in één woord alles wat men kon missen, werd bijeengebracht, om zooveel mogelijk te voorzien in de nooden der Vluchtelingen.

Het ligt voor de hand, dat in de eerste weken veel mutatie onder de Vluchtelingen plaats vond; het was een voortdurend overleg tusschen Commissies en Comité's in verschillende plaatsen des lands, om verloren geraakte familieleden weer bij elkaar te brengen; velen der Vluchtelingen gaven er de voorkeur aan, naar de groote centra des lands te verhuizen, in de hoop daar vrienden en kennissen te

Sluiten