Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen vinlden; anderen werden weer door de Regeering naar Gouda gezonden, of werden op eigen verzoek hier ontvangen, terwijl eindelijk ook velen na een kortstondig verblijf wederom naar België teruggingen.

Reeds spoedig na aankomst van de eerste Vluchtelingen, ongeveer 1200, kreeg de Burgemeester van Gouda het verzoek nog een 600-tal Vluchtelingen te herbergen, en heeft Z.E.Achtbare zich toen aanstonds verstaan met de Directie der Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma, met het gevolg, dat binnen 24 uur door baar een gedeelte der kassen voor ontvangst van deze 600 Vluchtelingen werd ingericht.

Dit kon natuurlijk niet anders geschieden dan met vernietiging van een groot aantal der zich in die kassen bevindende planten, waartegenover de inrichting, 'd.w.z. de bevloering, etc. door de Regeering werd bekostigd.

Hier is dus de eerste aanraking van het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda met de Snijgroenkweekerij v.h. Gebr.Steensma, en wel, zooals boven gezegd, door bemiddeling van den toenmaligen Burgemeester van Gouda.

Als huur werd hiervoor overeengekomen, alweer namens de Regeering door den Burgemeester een prijs van f 60.— per dag, gebaseerd op 10 cents per dag, per Vluchteling.

Deze zelfde vergoeding werd overal gegeven in gevallen, waar alléén huisvesting werd verschaft, want het werd al heel spoedig daarheen geleid, dat de Vluchtelingen overdag verblijf hielden en hunne maaltijden gebruikten in de verschillende lokalitei-

Sluiten