Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten van de Sociëteit „Ons Genoegen", waar zij 's morgens vóór het ontbijt kwamen en vanwaar zij 's avonds vertrokken, om naar hunne verschillende nachtverblijven te gaan.

Dit laatste bleef zoo tot de eerste dagen van December 1914, terwijl nog steeds het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda, dat hiervoor eene afzonderlijke afdeeling, n.1. de Afdeeling Vluchtelingen, had gevormd, zich met de zorg der Vluchtelingen bleef belasten.

Als Voorzitter en Secretaris dezer Afdeeling traden de ondergeteekende en de Heer W. A. Hoyng op, resp. Voorzitter en Secretaris van het Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Gouda, terwijl de waarnemend Voorzitter en waarnemend Secretaris van het oorspronkelijk Comité, de Heeren W. Gol en W. A. Piets, zich bereid hadden verklaard, de oorspronkelijke werkzaamheden in verband met den steun noodig als gevolg van de Mobilisatie op zich te nemen.

Reeds in November 1914 vermeldden de dagbladen het plan der Regeering tot vorming van bepaalde centra voor de Vluchtelingen, zoogenaamde Winterkampen, als te Nunspeet, Ede en Uden werden gebouwd.

Waar nu de Vluchtelingen in Gouda veel vertier brachten en verscheidene voordeelen aan den Goudschen Middenstand afwierpen, zoude het vertrek der zich te Gouda bevindende Vluchtelingen een zware slag voor Gouda zijn geweest.

De Burgemeester is toen in overleg getreden met de Directie der Snijgroenkweekerij v.h. Gebr.

Sluiten