Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comité, om wel alle stappen te doen voor eene zoo spoedig mogelijke samenbrenging der zich in GOUDA bevindende Vluchtelingen in de inrichtingen der Snijgroenkweekerij.

Het ligt voor de hand, dat de inrichting der kassen eenige weken moest duren en dat niet alleen de meeste spoed daarmede moest worden betracht, maar ook daaraan de grootste zorg moest worden besteed.

De inrichting der kassen kwam voor rekening van de Snijgroenkweekerij en heeft bedragen met inbegrip van alle vloeren, tafels, banken, kasten, etc. ± f15.000.—; tevens moest zij zich ook een belangrijk kapitaalverlies getroosten, n.1. ruim f20.000.— voor vernietiging van planten, welke alle in den vasten grond stonden; als tegemoetkoming in dit verlies en in deze kosten werd door de Regeering aan de Snijgroenkweekerij een bedrag van f 5.000.— ter beschikking gesteld; bleef dus een post aan kosten voor de Snijgroenkweekerij van

f 15.000— + f 20.000. f 5.000.— = f 30.000.—

welk bedrag dus door de Snijgroenkweekerij in, laat ik het zoo zeggen, hare nieuwe onderneming werd gestoken

Er werd dag en nacht aan de inrichting gewerkt, alsmede aan de voorbereiding van de overbrenging der Vluchtelingen, omdat bet de wensch was, dat van den beginne af alles zoo goed mogelijk in het nieuwe verbüjf zoude loopen.

Van het resultaat der door den Burgemeester met den Heer Baron van Tuyll van Serooskerken gevoerde onderhandelingen, werd aan Z.E. den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken ken-

Sluiten