Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nis gegeven door mijn schryven van 7 December 1914, in welk schrijven te gelijkertijd werd medegedeeld, dat door den Burgemeester nit het bestaande Comité, waaraan vele personen nit Gouda ook hun hulp hadden verleend, eene Commissie was benoemd, Instaande nit de Heeren:

I. IJssel de Schepper, Voorzitter.

W. A. Hoyng, Secretaris.

Kapt. De Winter.

Dr. A. C. Geitel.

H. J. Nederhorst Jr.

R. U. Jongenburger.

A. Bertheux.

terwijl de heeren R. L. Martens, Burgemeester en Mr. M. M. Schim van der Loef f, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zich hadden bereid verklaard, het Eere-Voorzitterschap der toen gevormde Commissie van Toezicht op het Vluchtoord te Gouda ie aanvaarden.

Op 17 December 1914 betrokken de Vluchtelingen hunne nieuwe verblijfplaatsen in de kassen der Snijgroenkweekerij, waar door de practische inrichting eene groote verbetering in hunne vroegere huisvesting, enz. te Gouda werd gebracht. Een ruime eetzaal, recreatiezaal en leeszaal vormden het dagverblijf, terwyl eveneens ruime slaapzalen, welke goed waren verwarmd, afzonderlijk voor gezinnen en mannen en vrouwen voor nachtverblijf waren ingericht; natuurlijk waren ook doelmatige waschinrichtingen, keuken, enz., enz,, aangebracht.

17 December 1914 gold dus als de aanvangsdatum van de door den Burgemeester van Gouda

Sluiten