Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Baron van Tuyll van Serooskerken namens de Begeering gemaakte overeenkomst, en van dien datum werd aan de Snijgroenkweekerij over 2 400 Vluchtelingen 10 C t s. per persoon per dag, of 240 Gulden vergoed.

De Commissie van Toezicht heeft zich steeds beijverd, en mocht daarbij den zeer gewaardeerden steun van Baron van Tuyll van Serooskerken ondervinden, om door het aanbrengen van verbeteringen, den bouw van scholen, een Ziekenhuis, etc., etc., het Goudsche Winterkamp meer en meer aan de te stellen eischen te doen voldoen. Ook voor de geestelijke belangen werd zorg gedragen op eene wijze, waarover de ondergeteekende tot zijne vreugde dikwerf de betuiging van tevredenheid van de zijde der Geestelijkheid mocht ontvangen.

Voor elke verbetering werd de hulp van den Voorzitter der Centrale Commissie, den Heer F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken ingeroepen, die zich dan zijnerzijds weer met het Departement van Binnenlandsche Zaken verstond, en waarvoor dan in het ééne geval wèl, in het andere niet, toestemming werd verkregen.

Trouwens het geheele Vluchtoord stond onder leiding van even genoemden Voorzitter van de Centrale Commissie tot Behartiging van de Belangen van naar Nederland uitgeweken Vluchtelingen en de Plaatselijke Commissie was slechts belast met de uitvoering van de door dezen Heer gegeven aanwijzingen, of van opdrachten, welke zij rechtstreeks van het Departement van Binnenlandsche Zaken kreeg.

Langzamerhand was werkelijk het Vluchtoord —

Sluiten