Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk omstandigheden in aanmerking nemende — een alleszins goed tijdelijk verblijf voor de Vluchtelingen geworden, en het heeft der Commissie van Toezicht dan ook niet ontbroken aan herhaalde bewijzen van volkomen instemming en ingenomenheid van Eegeeringswege, terwijl zeer vele malen officieele en officieuse bezoeken aan het Vluchtoord werden gebracht, waarbij als het ware elke gelegenheid te baat werd genomen, om aan die ingenomenheid uiting te geven en vergelijkingen te trekken met indrukken, welke men bij het bezoeken van andere kampen had verkregen.

Het past mij natuurlijk niet, hier namen te noemen doch het ligt voor de hand, dat de Commissie van Toezicht daardoor in hare meening werd versterkt, dat haar werk en hare bemoeiingen ook van Kegeeringszijde op prijs werden gesteld.

Langzamerhand naderde de zomer 1915 en kwam men reeds toen onder den indruk van den langen duur van den oorlog!

In een schrijven van 14 Juni 1915, dat de Voorzitter der Centrale Commissie tot Behartiging van de Belangen van naar Nederland uitgeweken Vluchtelingen aan nüj zond, wijst deze op dan hoogen prijs, welke als huur aan de Snijgroenkweekerij werd betaald.

Op dit oogenblik moet niet uit het oog worden verloren, dat de Regeeringvolkomenvrij was, de huur van f 240.— per dag, van dag tot d a g op te zeggen!

Zij gaf, zoo schreef de Voorzitter der Centrale Commissie in dezen brief, er de voorkeur aan de

Sluiten