Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vluchtelingen naar Nunspeet over te brengen; doch, waar dit kamp zeer terecht eenigszins als „strafkamp" door de in Nederland vertoevende Belgen werd beschouwd, bestond by de zich in GOUDA bevindende Vluchtelingen natuurlijk bezwaar tegen deze overbrenging.

Ook GOUDA zelf had bezwaar tegen deze overbrenging, omdat verschillende Goudsche winkeliers, bjj wie zooveel mogelijk alles, wat in het Vluchtoord noodig was, werd betrokken, zich op deze leveringen hadden ingericht, terwijl bovendien tijdens het verblijf der Vluchtelingen eene aangename verhouding tusschen hen en de Goudsche Burgerij was ontstaan.

De Snijgroenkweekerij v.h. Gebr. Steensma had, ruwweg gesproken, op dat oogenblik van de Begeering bruto ontvangen ongeveer 180 X f 240.— = f 43.200.—; van dit bedrag moest alleen voor verwarming 180 X f30.— = f5400.— worden afgetrokken, zonder rekening te houden met andere onkosten; blijft dus f37.800.—, derhalve zag zij juist eerst toen hare voor dit doel rechtstreeks gemaakte uitgaven van f 30.000.— nauwelijks goedgemaakt, maar zou natuurlijk, wanneer toen het kamp opgeheven ware — waartoe de Eegeering de volle bevoegdheid had — door de kosten om de gebouwen weer tot hun oorspronkelijk doel in te richten en om zich den vernietigden inventaris opnieuw aan te schaffen, een vrij aanzienlijk verlies te boeken hebben gehad.

Het spreekt dan ook wel vanzelf, dat de plannen der Begeering haar minder aangenaam waren, terwijl bovendien het terugbrengen van hare inrichtin-

Sluiten