Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij daarmede niet veel meer winst zoude hebben gemaakt dan met deze heele verhuring!

Doch ik hervat thans den draad van de geschiedeais der feiten.

Die vermindering van den huurprijs tot f 180.— evenals die bepaling, dat de Regeering nu ook niet het recht zou hebben de Snijgroenkweekerij eiken dag met de geheele zaak te laten zitten, werd vastgelegd in een schrijven van de Commissie van Toezicht aan P. W. Baron van Tuyll van Serooskerken op 28 Juni 1915, terwijl zijnerzijds Baron van Tuyll op 8 Juli 1915 in zijn schrijven No. 2530 Afd. A, woordelijk als volgt bericht:

„In antwoord op uw schrijven d.d. 28 Juni heb „ik de eer U mede te deelen dat ik heden per mis„sive van den Minister van Staat, Minister van „Bimienlandsche Zaken mocht vernemen dat „Zijne Excellentie accoord gaat met Uw voorstel „om den huurprijs der plantenkassen enz. te „Gouda te bepalen op f 180.— (Zegge: Honderd „en Tachtig gulden) per dag, ingaande op 11 „Juli 1915."

Uit dit schrijven blijkt dus, dat door den Voorzitter der C e n t r a 1 e C o mmissie overleg is gepleegd met Z.E. den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, endat Z.E. zich schrift e 1 ü k heeft vereenigd met het voorstelom den huurprijs tot f 180.— per dag te verlagen.

Sluiten