Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor goed begrip van zaken mag ik hier niet nalaten mede te deelen, dat ook nu weer, zoowel van de zyde der Eegeering, o.a. bij monde van den Heer Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, als persoonlijk door den Heer F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, herhaalde malen blijken van groote ingenomenheid aan de Commissie van Toezicht zijn gegeven met het resultaat dezer onderhandelingen!

Wel te verstaan is óók in dezen prijs van f 180.-^ pet dag weer de verwarming der kassen inbegrepen.

Na eenige maanden van rust, bereikte in het einde van 1915 de Commissie van Toezicht, andermaal door tusschenkomst van den Voorzitter der Centrale Commissie, een verzoek mede te werken tot opheffing van het Vluchtoord Gouda, en toen in antwoord op dit verzoek door de Commissie van Toezicht er op werd gewezen, dat de Regeering had toegezegd de Vluchtelingen in de inrichtingen der Snijgroenkweekerij te laten, zoo lang als de oorlog zou duren, ontzag de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken zich niet in zijn schrijven van 9 Februari 1916, No. 1469 afd. V. A., het volgende uit te spreken:

„ Di heb eenigen tijd geleden van ophef -

„fing afgezien omdat ik had toegestemd in een, . „zij het ook min of meer terloops en indirect tot „mijne kennis gebrachte voorwaarde voor verla„ging van den huurprijs, dat het Vluchtoord niet „zou worden opgeheven zoolang de oorlog zou

Sluiten