Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den indruk te wekken, dat alles was geschied in die eerste, zenuwachtige dagen van October 1914! De Minister had, en heeft, het recht niet om, als hij een contract sluit ter vervanging van één dat reeds zeven maanden loopt, zich te verschuilen achter overhaasting en zön mede-contractanten klakkeloos te beschuldigen van overrompeling. Op 17 December 1914 treedt het eerste contract in werking, toen de eerste drukte der Vluchtelingen reeds voorby was; het tweede contract (en nog eens over dit loopt eigenlijk de kwestie, want toen werd eerst die thans uitgekreten bepaling omtrent den duur gemaakt!) werd aangegaan in-Juli 1915 en de Minister aarzelt niet bü de Kamer de voorstelling te wekken, dat hij ook toen nog, door drukte bezwaard, ternauwernood wist wat hy teekende. Het staat den Minister vrij zich zeiven zulk testimonium paupertatis te geven, maar hy heeft niet het recht die eigen armzaligheid te dekken door zyn mede-contractant uit te schelden.

Doch, er is nog meer, dat èn het stelsel van den Minister in duigen slaat, èn tevens het onhoudbare van den tegen het contract gerichten aanval aantoont.

Wat zeide de Minister (pag. 1010), doelende op dat contract van Juli 1915? Dit: „daarna is het contract gewyzigd voor den duur van den oorlog, maar ook thans is het nog buitengewoon onereus, hetgeen echter eerst achteraf blijkt, omdat de oorlog zoolangduurt". (Ik Spatiëer).

Bi zoo! Dat het contract onereus is, blykt dus nu achteraf. Wanneer de oorlog spoedig ten einde was

Sluiten