Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest, zou het dus niet onereus zün. En van dat bezwarende krijgen nu de Snygroenkweekerü v.h. Gebr. Steensma en ondergeteekende de schuld! Wisten z«' dan beter in Juli 1915 dan de Minister, dat de oorlog zoo lang zou duren?

Ondergeteekende onderwerpt met vertrouwen aan Uwe Kamer de vraag, of het oirbaar is voor een Raadsman der Kroon, in die hooge positie, de schuld voor een onereus contract te werpen op zün mede-contractant, wanneer hü zelf erkent, dat dit bezwaar voortspruit uit omstandigheden, welke noch hem, noch dien mede-contractant bekend waren.

Ondergeteekende is in Uwe vergadering van 22 Januari 1918 in zün eer aangetast. Hü heeft aangetoond, dat de tegen hem ingebrachte besehuldigingen te eenen male ongegrond zün. Hü verwacht van Uwe Kamer eerherstel.

De Kamer mag zich er niet toe verlagen, dat hare Leden vrüelük, steunende op de parlementaire onschendbaarheid, onbewezen en onhoudbare beschuldigingen in de wereld slingeren.

(w. get.) L IJSSEL DE SCHEPPER.

Gouda, 22 Februari 1918.

Sluiten