Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of in Japan het pogen der Commissie weerklank zal vinden, kan dus eerst later blijken.

Zoo ook zal eerst na eenigen tijd kunnen vaststaan of in Ned. Indiƫ eene Commissie te vormen is, welke met de onze wil samenwerken.

In afwachting van nadere berichten heeft onze Commissie het voornemen alles in het werk te stellen wat de vriendschappelijke betrekkingen met Japan kan bevorderen. Zij stelt zich voor dit o. a. te doen door het uitgeven van geschriften, waarvan thans het eerste nummer verschijnt, en het houden van mondelinge voordrachten, waarbij als beginsel is aangenomen, dat iedere schrijver of spreker persoonlijk aansprakelijk is voor de geuite meeningen en gedane mededeelingen. Afgescheiden hiervan zal gehandeld worden zooals bijzondere omstandigheden zullen blijken mede te brengen.

Bij de beoordeeling van de handelingen der Commissie vergete men vooral niet, dat hare taak een uiterst kiesche en moeilijke is. In het bijzonder is dit het geval in den tegenwoordigen tijd, nu het trage briefverkeer gepaard gaat met een overal doorgedrongen wantrouwen en een samenstel van onwelwillende opvattingen, zoodat met meer dan gewoon overleg gehandeld dient te worden.

Toch is de oorlogslast waaronder alle landen gebukt gaan bij uitstek geschikt om duidelijk te doen gevoelen hoe onmisbaar het is om tusschen de volkeren dier landen banden van vriendschap te leggen, die een milden geest zullen ten gevolge hebben en er toe moeten bijdragen om de onheilbrengende oorlogsgedachte ter zijde te stellen.

Ned. Indiƫ en Japan zullen na den oorlog, meer nog dan te voren, elkander kalm en waardig hebben te steunen op het gebied van landbouw en nijverheid, van handel en scheepvaart, zonder naijver of wantrouwen, van welken aard ook. Over en weder zullen de volkeren van den Ned. Indischen Archipel en van Japan veel van elkander kunnen leeren. Dat dit van Japansche zijde erkend wordt, blijkt reeds hieruit, dat in den laatsten tijd herhaaldelijk gezaghebbende personen door de

Sluiten