Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Japansche Regeering naar Ned. Indië zijn gezonden om zich op de hoogte te stellen van bestaande instellingen, en dat zij met de meeste openhartigheid zijn rondgeleid, terwijl omgekeerd afgevaardigden der Nederlandsche Regeering met de grootste welwillendheid in Japan zijn ontvangen.

Bij deze wisselwerking van belangen zal ook Nederland een belangrijke rol hebben te vervullen, waarbij elke veroveringsgedachte zal dienen uitgesloten te zijn.

Bij de beoordeeling der werkwijze van de Commissie houde men tevens voor oogen, dat eerst later zal kunnen blijken of de gekozen weg de juiste is, of de uitgestrooide zaden vruchtdragende planten worden. In geen geval is te verwachten, dat door één enkele daad der Commissie het doel te bereiken is. Vriendschap moet groeien, voordat zij gaat bloeien en een vasten vorm aanneemt.

Dit staat evenwel vast, dat niet de Commissie alleen iets vermag. Zij behoeft den steun van allen, die van goeden wille zijn, niet het minst van de pers, die veel goed kan doen door telkens nuttige wenken te geven. Deze wenken zullen overigens van een ieder met erkentelijkheid worden aanvaard, en waar eenigszins mogelijk toepassing vinden.

Het is voor sommigen wellicht niet geheel overbodig aan te teekenen, dat wat onze Commissie ten opzichte van Japan ten doel heeft, aan de Vereeniging, welke haar in het leven heeft geroepen, voor oogen staat ten aanzien van alle landen. Vandaar dan bok, dat naast onze Commissie andere Commissiën haar werk zijn begonnen.

Op den.achtergrond van al deze, en vermoedelijk nog een aantal nader samen te stellen commissiën, schijnt uit het groote licht der verzoening, welke de geheele aarde zal beschijnen, zoodra de uit misverstand en verkeerd begrip ontstane oorlog ten einde is.

Het licht, dat alle rassen hand in hand zal doen gaan. bezield van het denkbeeld, dat geen op wapengeweld steunende macht, doch alleen de eerbiediging van recht in de ruimste beteekenis van het woord den weg zal hebben te wijzen naar het schoone

Sluiten