Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einddoel van eendrachtige samenwerking tot oplossing van de steeds wisselende nooden der volkeren.

Dat Japan hierbij niet achter zal blijven, kan het beste blijken uit een Keizerlijk besluit van 1890, waarin als breede en altijd durende grondslag van het Japansche Rijk is vastgesteld het volgende samenstel van regelen: diep en sterk doorgedrongen beginselen van deugd; oprechtheid en aanhankelijkheid, ten opzichte van ouders, broeders en zusters; eensgezindheid tusschen man en vrouw; trouw tegenover vrienden; zedig en gematigd gedrag; welwillendheid tegenover alle menschen; ontwikkeling van den geest, gepaard met versterking van zedelijke kracht; beoefening van kunsten en wetenschappen; bevordering van het algemeen belang en bescherming van goederen aan de gemeenschap toebehoorende; eerbied voor de Grondwet en gehoorzaamheid aan andere wetten; toewijding tot alles wat den Staat betreft, daardoor steunend den Vorst, die samen met alle onderdanen naar het goede wenscht te streven.

Het is ook teekenend voor Japansche begrippen, dat blijkens het 42ste jaarverslag door den Minister van Onderwijs over 1914] 1915 uitgebracht, het laatste dat thans in Europa is ontvangen, bij de oorlogsverklaring aan Duitschland tot de onderwijzers en godsdienstleeraars eene aanschrijving gericht werd om de waardigheid van het Rijk en de beginselen van menschenliefde niet te ontsieren door onwelvoegelijke woorden of daden toe te laten ten opzichte van den vijand.

In verband hiermede treft het, dat Japan een der weinige landen is waar bij het onderwijs zeer nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zedelijke opvoeding. Zij is geheel onafhankelijk van den godsdienst en eenig dogma, en kan dus op alle leerlingen worden toegepast. In 1903 is voor dit doe.1 door eene Commissie onder voorzitterschap van Baron Dr. Hi'royuki Katö een reeks boekwerken uitgegeven, ten deele voor de schooljeugd, anderdeels voor het onderwijzend personeel. Bij deze werken behoort een verzameling platen, een aanschouwelijk beeld gevende van zedekundige voorstellingen. Eene Commissie blijft belast met noodig blijkende aanvullingen.

Sluiten