Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze in de allerjongste jaren bij de vermogenden hun intrede hebben gedaan. Koper wordt sedert lang gedolven, getuige de oude Japansche bronzen. Ook kon het land zich redden met eigen ijzer. Steenkool voert het thans zelfs in niet onbelangrijke hoeveelheden uit en de vondst van petroleum wettigt goede verwachtingen. Doch deze delfstoffen bieden slechts een bestaan, geen rijkdom. En het schaap gedijt niet, terwijl de runderen zoo schaars voedsel vinden, dat de Japansche regeering onze Compagnie verplichtte tot den aanvoer van groote hoeveelheden hertevellen uit Achter-Indiƫ, inzonderheid uit Cambodja, die met vier- en vijfmaal den inkoopsprijs werden betaald.

De natuur dwingt dus het volk tot zuinigheid en tot inspanning. ,,In het zweet Uws aanschijns zult gij Uw brood eten," geldt in de eerste plaats den Japannees. Gewerkt wordt langer dan het daglicht en de schoteltjes voor zijn voedsel schijnen voor poppen bestemd, ofschoon de reusachtige omvang van zijn worstelaars bewijst, dat zijn ras zich niet tot kleine menschen behoeft te beperken. Over vleesch beschikt hij slechts bij uitzondering. Niettegenstaande de winter in een groot deel des lands. kouder nog is dan bij ons, kan hij zich slechts aan kleine bakjes vuur verwarmen of door heete baden, en het gebruik van ondergoed is luttel. Voor kleeding staat hem geen eigen wol ten dienste en moet het gros des volks zich behelpen met katoen, bij de vermogenden aangevuld door zijde.

Tegelijk echter staalt hem de natuur voor den strijd tegen haar zelve, door een gezond klimaat met koude winters en heete zomers, dat levenslust wekt en de traagheid weert der tropen met haar onveranderlijkheid van warmtegraad.

Daarnaast een sterke, vastbesloten regeering, geen speelbal van een wisselende stembus, van de luim der groote menigte, aan de kunst van regeeren vreemd. En tenslotte een vorstenhuis, het oudste der wereld, dat volgens de algemeen vertrouwde legende half goddelijk is van oorsprong, naast een door het onderwijs aangewakkerde blinde onderwerping aan keizer en vaderland, waaraan zelfs het leven wordt geofferd met op de lippen een glimlach.

Sluiten