Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is geen wonder, dat dit volk het land uitpuilt, geen wonder ook, dat het, eerst een halve eeuw aangesloten bij de overige menschheid, deze thans reeds verbluft door zijn kracht en door zijn werk. Inderdaad; heeft Japan van ons geleerd, het eerst en op allerlei gebied, zelf biedt het wederkeerig een uitermate leerrijk schouwspel.

' Het eigen klimaat heeft den Japannees ongeschikt gemaakt voor den handenarbeid in de tropen; zijn lichaam voelt er zich even vreemd als het onze. Hij heeft dus eerst het oog gericht voor hen, die het eigen land nauwelijks meer kon voeden, op de half ledige en gebenedijde kust van Californië. Doch toen hun aantal aldaar iets begon te beteekenen, skiot er de overheid voor hen de deur, omdat hun lage levensstandaard dien der loonen drukte en omdat zij het gewest voor den blanke wil bewaren. De door hen reeds aangevulde Sandwich-eilanden volstonden niet; en nu wendden zij zich tot het Aziatische vasteland, tot Korea en noordelijk China, waar een klimaat heerscht, soortgelijk aan het hunne, waar dus hun overbevolking gelegenheid vindt tot handenarbeid, waar nog plaats is en van waar veel te betrekken valt wat Japan voor zijn ontwikkeling behoeft maar niet of weinig oplevert.

Naar de tropen heeft de landverhuizende Japannees zich nooit gericht. Voordat zijn regeering in 1635 het land toegrendelde en hem verbood het te verlaten op straffe des doods, telden onze eilanden, in tegenstelling met de toen reeds taltijke Chineezen, geen Japanneezen dan enkele soldaten. Het zelfde gold Manilla, zelfs Mexico. En in Cambodja werden zij wel als handelaars aangetroffen, doch slechts in onbeteekenenden getale. Het Britsche Indië heeft hen nooit dan te hooi of te gras gezien, want, gezwegen nog van het voor hen ongeschikte klimaat, is de loonstandaard er evenals bij ons nog lager dan de hunne. In ons Indische rijk wees de laatste volkstelling van hen slechts een goed duizendtal aan, en dit werd grootendeels gevormd door vrouwen, die op de minst geachte wijze in het onderhoud van zich en dat harer ouders voorzien. Dit laatste heeft tot gevolg, dat drievierden der kinderen Nippon's in Insulinde de Buiten-

Sluiten