Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

markt onzer tropische gewassen die zijn land niet voortbrengt, ook naar die der suiker, trots zijn streven om zijn nieuw Formoza tot zijn leverancier daarvan op te kweeken. Zijn groeiende nijverheid zal hem doen grijpen naar Indische grondstoffen, en reeds heeft hij in Borneo, Sumatra en zelfs Java op in langdurige erfpacht verkregen grond cultuurondernemingen aangevangén, om die aan te kweeken. Morgen richt hij op Java, gebruik makend van de dichtheid der bevolking, fabrieken op voor de vervaardiging uit inlandsche grondstoffen van goederen die de kolonie behoeft, waardoor het kostbare vervoer van Europa zal worden vermeden. En de Japansche vlag; reeds een vaste verschijning op den weg naar ons Indië, wordt dat daar weldra evenzeer op de binnenlandsche wateren. Terwijl dus het verkeer met Nederland zich eerlang in hoofdzaak zal beperken tot Japansche fabrikaten, die door de lange reis en hooge vrachten worden bezwaard, staat met ons Indië een verkeer te wachten, veel grooter dan het ooit geweest is, zelfs gedurende de bloeiendste jaren van de Oost-Indische Compagnie.

Kennis van ons Aziatisch rijk behoort danook bij onze vertegenwoordigers in Japan, "diplomatieke en consulaire, op den voorgrond te staan.

Ook op de wetenschap legt het keizerrijk met kracht zich toe. En nu die het troetelkind is van ons volk en bij ons tot grooten bloei opgroeit, kan zij misschien een nieuwen band slaan tot vruchtbare samenwerking.

Aldus zullen oude banden, een halve eeuw lang slap neerhangend, opnieuw worden aangetrokken. Japan ontving zijn beschaving, al ontwikkelde het die zelfstandig, van China, en daar staat op den voorgrond de vereering der vaderen, hunner zeden en voorliefden. Aldus ook bij den Japannees. Zijn geschiedboeken leeren hem, dat hij door het Hollandsche venster de wereld buiten hem heeft aanschouwd meer dan twee eeuwen lang, en dat zijn eerste stoomschip hem werd geschonken door onzen koning, zijn eerste Europeesche ziekenhuis door een Nederlandschen geneesheer, zijn eerste westersche kennis door onze landgenooten en in onze taal. Onrecht onzerzijds kunnen die

Sluiten