Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons nog een warm gevoel van erkentelijkheid in verband met de door onze voorouders bewezen diensten.

Geenszins willen wij trachten andere volken uit Japan te verdringen, maar het is ons streven er weer naast de andere volken te gaan staan en Japan opnieuw te leeren inzien, dat Nederland een land van beteekenis is, waar wetenschap en kunst, waar landbouw en nijverheid, waar handel en scheepvaart bloeien; een land waar gezonde economische beginselen heerschen naast een geest van welwillende mededinging op de wereldmarkt; een land vooral van hoogachting en waardeering voor alle andere rassen en volkeren der aarde, welke ook de huidskleur en geaardheid zij.

Wederkeerig kunnen ook wij, Nederlanders, nog veel leeren van Japan, in het bijzonder op het gebied van onderwijs en nijverheid; van onderwijs, leidende tot ontwikkeling van lichaam, geest en vooral van gemoed; van nijverheid, als middel tot verheffing der volkswelvaart. Het Japansche volk bezit vele voortreffelijke eigenschappen, alleszins waard om bij ons bekend en nagestreefd te worden; zijn gevoel voor orde en tucht, zijne beleefdheid en goede manieren, zijne vaderlandsliefde en zijn gemeenschapszin zijn bij ons nog veel te weinig bekend.

Ons doel is het de goede verstandhouding, de wederzijdsche vriendschap en de onderlinge waardeering tusschen het Japansche volk eenerzijds en het Nederlandsche volk en de volkeren van den Archipel anderzijds te bevorderen.

Wij willen trachten te voorkomen, dat tusschen deze volken een verwijdering zou ontstaan; en daar; waar onverhoopt eenig misverstand mocht zijn gerezen, is het ons streven dit uit den weg te ruimen.

Terwijl wij alle Japansche aangelegenheden en inzichten, die voor ons van belang kunnen zijn, zooveel mogelijk willen leeren kennen, waarschuwen wij met den meesten nadruk tegen kwetsende beoordeelingen, zooals er wel eens in Indiƫ en hier te lande zijn geuit; beoordeelingen die, voldoende aanleiding missend, zonder eenig nut te doen, de ontwikkeling van vriendschap en goede verstandhouding zouden kunnen schaden.

Sluiten