Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prikkelen door uitingen van wantrouwen, maar ook en vooral, wijl na de rampspoedige oorlogsjaren alleen dan de toegebrachte slagen te heelen zullen zijn, indien met kracht gestreefd wordt .naar het herstel van internationale verhoudingen op den grondslag van juist inzicht en onderlinge waardeering.

In de hierbij aangeboden beginselverklaring heeft onze Commissie in het bijzonder er op gewezen'hoe wenschelijk het is, dat tusschen Nederland en Ned. Indië eenerzijds, en Japan anderzijds eene vreedzame verstandhouding onderhouden blijft en zoo mogelijk bevorderd wordt. Deze kan niet anders dan ten bate komen aan de betrekkingen van allerlei aard met Japan, welk land door zijne ligging als aangewezen is om met Ned. Indië, en daardoor ook met Nederland, een gemeenschappelijke belangensfeer te onderhouden, al ware het alleen met het oog op de ontwikkeling van handel en scheepvaart.

Onze Commissie acht het daarom van groot gewicht, dat over en weder in de pers alles vermeden wordt wat, op misverstand gegrond, hartstochten opwekt, terwijl integendeel met de grootste instemming te begroeten is al hetgeen leiden kan tot aanknooping van hechte banden.

Onze Commissie zal op grond van het voorafgaande op bijzonderen prijs stellen, indien Uwe Hoofdredactie haar wil berichten of zij bereid is in den aangegeven zin mede te werken.

Mocht hierop een bevestigend antwoord te geven zijn, dan verdient overweging eene gedachte nwisseling omtrent de wijze waarop te voorkomen zal zijn, dat voortaan onjuiste mededeelingen óf zienswijzen in de pers een weg vinden.

Aangenaam zal het onze Commissie zijn in dit geval van Uwe Hoofdredactie te mogen vernemen of zij eene samenkomst met een of meer leden onzer Commissie wenschelijk acht.

Onze Commissie zou het mede bijzonder waardeeren, indien Uwe Hoofdredactie door hare bekendheid met journalistieke aangelegenheden zou willen aangeven welke gedragslijn naar haar inzien met den meesten kans op gunstige resultaten ware te volgen ten opzichte van de Japansche pers.

Tevens houdt onze Commissie zich aanbevolen voor de toe-

Sluiten