Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stemming hier zoowel als in Indië, dan ook aanmerkelijk en einde 1915 hoorde men over dit onderwerp ook vrijwel niet meer spreken, totdat in Februari 1916 in het Alg. Handelsblad een correspondentie verscheen uit Yokohama, waarin de schrijfster, Mevrouw Henriette Holst-Hendrix een uittreksel gaf uit een in Japan verschijnend Engelsch dagblad, waarin een vertaling gestaan had van een oorspronkelijk in het Japansch geschreven artikel van den journalist Takekoshi Yosaburo. Dit artikel was voor ons Nederlanders geen aangename lectuur, want de schrijver raadde er zijn landgenooten openlijk in aan, om van de goede kans te pfbnteeren en Indië zonder verderen vorm van proces maar eenvoudig van Nederland weg te nemen; bovendien gaf hij in dit artikel een totaal onjuiste schildering van de toestanden in onze koloniën en belasterde hij ons Nederlanders van onderdrukking en kneveling van den Inlander.

Het geheele artikel maakte den indruk door iemand geschreven te zijn, slecht op de hoogte der werkelijke toestanden en verhoudingen, die slechts een stok zocht om een hond te kunnen slaan; de beweringen van den schrijver waren zoo belachelijk en zoo weinig doordacht, dat niemand zich door dergelijke nonsens angstig zou hebben laten maken, wanneer niet Mevrouw Holst, had verzekerd, dat Takekoshi *) een man van veel naam en invloed was, dat hij zelfs Minister was geweest en dat zijne denkbeelden in Japan meer en meer veld wonnen. Deze voorstelling van zaken was misleidend, de man was nimmer Minister geweest en had ook niet dien invloed, dien Mevrouw Holst hem toekende, zooals ik U aanstonds hoop aan te toonen. Dit nam niet weg, dat de knuppel nu eerst recht in het hoenderhok was geworpen en een zeer onbehaaglijk gevoel van, onzekerheid omtrent het lot onzer Koloniën zich van Nederland begon meester te maken.

Ik twijfelde niet, of er zouden weldra stemmen opgaan van meer bezadigde beoordeelaars, die met kennis van zaken zouden aantoonen, dat het alarmistisch geschrijf van Mevrouw Holst

*) Takekoshi is de familienaam; in Japan plaatst men den familienaam vóór den persoonsnaam.

Sluiten