Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begripsverwarring school. Dr. Nederbragt zet in zijn proefschrift namelijk uiteen, dat de uitdrukking „pénétration pacifique" twee verschillende gedachten dekt, die in beginsel geheel van elkander afwijken, ja zelfs in tegenspraak zijn. Naar de zuiver taalkundige beteekenis van dezen term beteekent het „vreedzame doordringing" dus niets anders dan het eenvoudige behartigen door een volk van zijn belangen in een vreemd land met vreedzame middelen en bedoelingen, zonder dat de politieke en economische vrede en ongereptheid van dat land in gevaar worden gebracht.

Met het cynisme, eigen aan de moderne diplomatie is men deze op zichzelf dus zoo onschuldige term gaan gebruiken voor een ander, minder fraai verschijnsel, dat hoewel gelijkend op het eerste, in zijn strekking juist het tegendeel beoogt, namelijk het politiek en economisch ondermijnen van de souvereiniteit der zwakke mogendheden, het bij voorbaat door den bankier, den koopman, den industrieel en den Consul effenen van den weg, die later door den militair bewandeld zal worden. In deze meer moderne beteekenis wil pénétration pacifique dus niet zeggen vreedzame doordringing, maar vreedzame verdringing en dan nog slechts vreedzaam zoo lang of zoo kort, als dit met de belangen van het verdringende volk in overeenstemming is.

Nu heb ik in de Gids deze beide begrippen aldus dooreen gehaald, dat ik ten bewijze van het feit, dat er van vreedzame verdringing uit onze eigen koloniën door de Japanners nog geen sprake was, aantoonde dat er nog geen noemenswaardige vreedzame doordringing zelfs" viel te constateeren, omdat Japanners nog vrijwel geen belangen van eenige beteekenis in Indië hadden verkregen. Het valt niet te ontkennen, dat de vreedzame doordringing der Japanners in Indië in de paar laatste jaren enorm is toegenomen, maar of deze zal ontaarden in zulk een quasivreedzame verdringing, dat hangt geheel af van onszelve.

Van zulk eén onheilvolle moderne pénétration pacifique door Japan in Indië heb ik tot mijn vreugde tot nu toe nog niets kunnen ontdekken. Voor zoover ik heb kunnen nagaan is in Indië onze souvereiniteit ten opzichte van Japan nog volkommen

Sluiten