Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen enkele mogendheid heeft op het oogenblik levensbelangen bij Indië. Laat men zich in Indië toch niet van de wijs laten brengen door de in het Moederland gevolgde politiek van sputteren en toegeven, die hier geboden was door geheel andere omstandigheden dan daar gelden.

Wanneer dan ook Amerikanen, Duitschers, Engelschen of Japanners het Indische Gouvernement met verzoeken aan boord zouden komen, die onze materieele souvereiniteit ook maar een duimbreed zouden verkorten, dan geve de Indische Regeering, ondanks de geringe weermacht, die zij ter beschikking heeft niet toe, want deed zij dit, dan zou zij meer en meer in den toestand geraken, waarin China thans verkeert. Slechts dan zullen wij Indië op den duur kunnen behouden, wanneer wij niet te vreesachtig zijn, doch fier op ons stuk blijven staan, daar waar wij weten in ons recht te zijn. De Nederlander late zich' uit zijn koloniën niet vreedzaam verdringen. Wil men hem wegwerken, dan alleen met de wapenen!

Terwijl wij dus het gevaar der pénétration pacifique geheel in eigen hand hebben, daar het slechts afhangt van onze karaktervastheid, valt dit niet te zeggen van het gevaar eener aanranding met wapengeweld waartegen wij ons nimmer sterker kunnen beveiligen, dan onze middelen ons dit veroorloven en de middelen waarover wij kunnen beschikken reiken niet vér genoeg om ten goed voorbereiden aanval van een land als Japan met succes te kunnen afslaan, wanneer dit er zijn zinnen op gezet zou hebben onze koloniën te veroveren. In mijn Gtds-artikel heb ik voornamelijk deze kans gewogen en van alle kanten bekeken en ook hierover is een misverstand gerezen. Ik heb daarin betoogd, dat het voeren van oorlogen in den tegenwoordigen tijd niet meer het gevolg is van de grillen der staatshoofden, maar dat er voor elk gewapend conflict diepere oorzaken moeten bestaan, hoezeer die misschien ook schuil gaan onder fraaie leuzen en drogredenen. Deze diepere oorzaken heb ik toen in drie categorieën gesplitst en wel in economische, ideologische en toevallige en ik heb daarop betoogd, dat er geen redenen van ecoriomischen aard waren, gewichtig genoeg om Japan met ons in oorlog te

Sluiten