Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

brengen. Ik toonde aan, dat Indië voor landverhuizing der Japansche overbevolking niet in aanmerking kon komen, omdat onze koloniën zelve reeds zeer dichtbevolkt zijn, de loonen er voor den Japanschen arbeider niet verleidelijk genoeg zijn en het klimaat van Indië voor hem te ongunstig is. Voorts wees ik er op, dat de grondstoffen die hij uit Indië kan betrekken niet diegene zijn, die de Japansche volkshuishouding in de eerste plaats noodig heeft, terwijl het die juist wel uit het meer nabij gelegen China kan betrekken; voor de export zijner industrie-» producten is de verovering van Indië evenmin noodig, daar Japan, dank zij ons vrijhandelsstelsel naar Indië zooveel kan exporteeren als het wil, mits het slechts goedkoop en goed genoeg levert. Ik toonde uitvoerig aan, dat Japan levensbelangen heeft in China doch bij ons in Indië slechts handelsbelangen en dat Japan uit economisch zelfbehoud dus nimmer Indië zou behoeven aan te vallen.

Dit betoog, hoewel het thans reeds bijna twee jaar oud is, is nog steeds door niemand weerlegd en de gebeurtenissen der laatste jaren hebben mij ten aanzien daarvan dan ook reeds voor een groot deel in het gelijk gesteld, want de Japansche Regeering heeft al haar aandacht gewijd aan de behartiging der Japansche belangen in China, doch heeft van Nederlandsch-Indië niet de minste notitie genomen.

Hoewel ik in de Gids dus bepleitte, dat er geen redenen van economischen aard waren, gewichtig genoeg om een aanval van Japan op Indië te wettigen, liet ik er terstond op volgen, dat ik deze overtuiging niet had ten aanzien van oorzaken van meer ideëelen aard. Ik wees er op, dat het Japansche volk meer en meer de kenmerken van een zeker chauvinistisch nationalisme begint te vertoonen, zoo'n beetje een „Japan, Japan über alles"geest; voorts, dat het in internationale aangelegenheden uiterst lichtgeraakt, ja men zou kunnen zeggen overgevoelig is en ten slotte, dat er in Japan een nieuw soort Monroe-leer veld wint, namelijk de leuze: „Azië voor de Aziaten." Ik kon mij derhalve niet ontveinzen, dat op den duur hieruit gevaren voor Indië geboren zouden kunnen worden en gaf dan ook terstond eenige

Sluiten