Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen aan, die hiertegen zouden zijn aan te wenden.

Deze systematische behandeling der gevaren, die Indië zouden kunnen dreigen, deze splitsing in verschillende categorieën, maakte dat ik werd misverstaan. Bij een debat in de Tweede Kamer citeerde Mr. Troelstra alleen de eerste groep mijner overwegingen teneinde aan te toonen, dat bewapening van Indië overbodig was. Dat een Kamerlid onvolledig citeert en datgene weglaat wat niet in zijn kraam te pas komt mag men hem niet kwalijk nemen, zoo is de politiek nu eenmaal en ik neem aan, dat Mr. Troelstra als historisch-materialist zelfs weinig gevoeld zal hebben voor de ideëele krachten waarop ik gewezen heb.

Dat zijn tegenstanders hem echter niet op de vingers getikt hebben is mij onverklaarbaar of het zou moeten zijn, dat zij mijn artikel niet gelezen hadden, zooals bijv. de Hoefijzer-correspondent van het Handelsblad, die in zijn Kameroverzicht nota bene beweerde, dat ik in mijn artikel de volkspsychologische zijde van het vraagstuk niet bekeken had, terwijl ik daaraan evenveel plaatsruimte had gegeven als aan de economisch-materieele oorzaken. Uit deze onjuiste voorstelling zijn toen verscheidene andere misverstanden gevolgd. Het feit, dat de anti-militairisten zich op mij beriepen, maakte dat diegenen, die wèl streven naar de weerbaarmaking van Indië *en naar het hooghouden onzer nationale eer mij als hun tegenstander gingen beschouwen. Een Nederlander van het allerhoogste gezag bijvoorbeeld achtte de verschijning van mijn Gids-artikel te betreuren, omdat hij vreesde, dat dit de stroohalm zou zijn waaraan slappe ministers van koloniën zich zouden kunnen vastklampen teneinde niet in de gevaarlijke zee der Indische defensie ten onder te gaan en nog onlangs meende de zeer bekwame redacteur van het tijdschrift „Ons Land", dat ik met mijn artikel het zand had geleverd, waarin Nederland het struisvogelkopje kon verbergen.

Mijnheer de Voorzitter, dergelijke misverstanden zijn teleurstellend voor hem, die gepoogd heeft een vraagstuk van alle kanten zoo onpartijdig mogelijk te bekijken, maar zij hebben mij geleerd, dat men datgene, wat door het groote publiek gelezen wordt, zelfs al is het in een zoo hoogstaand tijd-

Sluiten