Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrift als de Gids, niet al te wetenschappelijk moet willen maken. Ik wil daarom deze fout herstellen en van de veilige hoogten der objectiviteit neerdalen? in het strijdgewoel der subjectieve meeningen en, op gevaar af de sympathie van een deel mijner toehoorders te verliezen, kleur bekennen en ruiterlijk verklaren, dat ik geenszins een tegenstander ben van de versterking der Indische weermacht, omdat ik daarvan helaas de droeve noodzakelijkheid inzie, zij het dan misschien ook op andere gronden, dan die der meeste schrijvers en sprekers over dit vraagstuk. De reden waarom, hoop ik U aanstonds uiteen te zetten; thans weet U wie ik ben, en wat U aan mij hebt!

Nu naar ik hoop dus alle misverstand uit den weg geruimd is, wil ik er toe overgaan de verhouding te bespreken zooals deze tusschen Japan en Indië zich ontwikkelt en daarbij nagaan, wat aan een goede verstandhouding in den weg zou kunnen staan en op welke wijze daarin verbetering te brengen ware.

Bij de behandeling der pénétration pacifique wees ik er reeds op, dat de belangen, die Japan in Indië heeft gekregen zich zeer snel uitbreiden en dat verwacht mag worden, dat met den vrede daaraan geen einde zal komen. Nu kunnen wij Nederlanders ons daartegenover op tweeërlei wijze gedragen en wel eng of ruim van opvatting. Plaatsen wij ons op een eng standpunt, gaan wij den Japanners zooveel mogelijk moeilijkheden in den weg leggen en trachten wij hen dusdanig te ontmoedigen, dat zij voor hun kapitaal en ondernemingslust liever andere streken opzoeken, dan gedragen wij ons — om een beeld over te nemen van den schrijver van een artikel in de Nieuwe Rotterdammer van eenige wëken geleden — als het gemeentebestuur van een klein provinciestadje, dat den aanleg van spoorwegen tegenwerkt, 'omdat het bang is, dat het stadje daardoor uit zijn dommel zal worden gewekt en mee zal moeten leven het leven van de groote Wereld daarbuiten.

Maar wij kunnen ook den ruimeren weg bewandelen en zeggen: een ieder, -die ons helpen wil deze koloniën tot bloei te brengen, die zijn kapitaal, energie en arbeid aan de welvaart dezer streken

Sluiten