Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil wijden of hij Engelschman, Duitscher of Japanner is, hij zij ons welkom, mits hij zich ordelijk wil gedragen naar de wetten en gewoonten van dit laiid!

Ik voor mij, zou liever dezen laatsten weg bewandeld zien, maar onder één voorwaarde, dat zoowel in Indië als hier te lande de Regeering in handen is van krachtige, fiere, onbevreesde mannen, die de teugels zich nimmer uit de hand laten nemen door buitenlandsche consuls of diplomaten; mannen, die van geen schipperen of zwichten weten en door hun eerlijke handhaving van recht en orde aan alle ons dan welkome gasten eerbied en ontzag afdwingen, ook al beschikken zij niet over vele slagschepen en legercorpsen.

Want, ik vrees, dat wanneer eenmaal de zoo vurig begeerde vrede gesloten zal zijn daarmede nog geenszins een eind zal komen aan onze moeilijkheden, vooral ook ten opzichte van Indië. Immers, de thans strijdende landen zullen niet zoo spoedig weer de oude banden hebben aangeknoopt, zij zullen daardoor in elkander groote exportgebieden verloren hebben en toch zullen zij juist tot veel meer export zich gedwongen zien dan voor den oorlog, want zij moeten daarmede betalen de aanvulling der verbruikte voorraden, zij moeten daarmede een afzet verschaffen aan hun tijdens den oorlog nieuw ontstane industrieën en werk verschaffen aan de door de demobilisatie vrijkomende arbeidskrachten. Landen als Duitschland, Engeland en Amerika en ook Japan, die vrijwel geen verwoestingen in eigen land hebben te herstellen, zullen na den oorlog met volle kracht aan het werk gaan om uit de schuld te geraken, zij zullen produceeren en exporteeren! Exporteeren waarheen? Vooral ook naar onze koloniën! Wij zullen daar buitenlandsche handels- en cultuurondernemingen zien verrijzen, vreemde overzeebanken en stoomvaartlijnen zullen er worden opgericht, hetgeen in vele opzichten warm zal zijn toe te juichen, maar dat ook in zich zal bergen groote gevaren voor ons meesterschap in eigen huis. Hebben wij dan geen krachtige mannen aan het roer, dan vrees ik voor een eindeloos spel van intrigues en gekonkel om ons heen, dat op den duur zou kunnen leiden tot het verlies onzer koloniën.

Sluiten