Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, in dat geval ware het veel beter en minder gevaarlijk om maar te trachten-het kleine provinciestadje te blijven, want al zou ook dit tot moeilijkheden en wrijvingen kunnen leiden, zoowel met Japan als met de andere mogendheden, voor het behoud onzer koloniën zou ik dit dan toch nog het minst gevaar* lijk achten. Men zou natuurlijk wel op de Hollanders schelden, zich over ons beklagen en ons wellicht in andere landen wat minder welwillend bejegenen dan tot nu toe het geval was, maar de buitenlandsche belangen zijn thans niet groot genoeg en zouden bij een handige doorvoering dezer politiek ook nimmer groot genoeg kunnen' worden, om voor een buitenlandsche mogendheid voldoende aanleiding op te levéren ons er voor aan te vallen.

Waarlijk, in den tegenwoordigen tijd vecht men niet meer over landen waar men geen belangen heeft, doch slechts daarover waar men ze wel heeft want nergens meer dan in de wereldpolitiek geldt het axioma, dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht.

Voor zulk een onliberale koloniale politiek zouden wij altijd wel voldoende formeele verontschuldigingen kunnen vinden, daar wij ons toch steeds zouden kunnen beroepen op het wederkeerigheidsbeginsel, en'wij zouden het met de vreemdelingen in Indië al heel bont moeten maken om de andere groote mogendheden in gebrek aan liberaliteit te evenaren, met uitzondering misschien dan van het Engeland van voor den oorlog.

Bovendien, Japan zou wel het laatste land zijn, dat ons een dergelijke weinig liberale politiek zou mogen verwijten, want met Australië, de Vereenigde Staten en de Fransche Koloniën wedijvert het in de bemoeilijking en het dwarsboomen van den vreemdeling. Ongetwijfeld zou men in Japan een geweldige keel opzetten, wanneer wij de Japanners in Indiëeenszooveel moeilijklijkheden gingen maken als men het in Japan aan ons doet, maar in hun hart zou men ons slechts gelijk kunnen geven wanneer wij ons zouden verschuilen achter het reciprociteitsbeginsel.

Sluiten