Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men bepaald vijandig tegenover elkander staatr maar juist die wederzijdsche vriendschap en achting ontbreekt, welke toch zoo noodig is tusschen volkeren, die er op aangewezen zijn meer en meer met elkander om te gaan. Men behoeft natuurlijk niet over en weer mét den ander te dweepen, maar wil men het met elkaar op den duur kunnen vinden, dan is een aangename onderlinge verhouding onontbeerlijk. Aan het volledig uitgroeien van zulk een aangename verhouding staat echter in den weg, -dat zoowel Nederlanders als Japanners telkens weer in bepaalde fouten vervallen. Ik wil thans trachten deze fouten bloot te leggen, maar tevens daarbij de middelen aangeven, waardoor ze naar mijn meening in de toekomst zouden zijn te ondervangen.

Mijnheer de Voorzitter, datgene wat ons van de Japanners scheidt, datgene wat in den weg staat aan een wederzijdsche waardeering en wat de zooeven besproken grootsche open-deurpolitiek volkomen zou kunnen doen mislukken en ons daardoor juist met Japan in moeilijkheden zou kunnen brengen, dat is, laat ik het maar ronduit zeggen, onze achterdocht!

Er is een Japansch spreekwoord, dat slechts weinigen onder de hier aanwezigen zullen kennen, doch dat in vier simpele woorden de verhouding tusschen Indië en Japan zoo treffend schetst en wel:

Gishin anki wo shozu, waarvoor ik als Engelsche vertaling vond: Suspicion raises black demons.

Onze achterdocht is het, die ons telkens weer zwarte duivelen voor oogen toovert.

Hij, die ons het wantrouwen tegen de Japanners kan ontnemen, zal daarmede den grondslag leggen voor een geheel andere verhouding tot dit volk, want wij Nederlanders zijn er toch waarlijk de menschen niet naar om een ingeboren afkeer te koesteren van lieden van een ander ras, van een ander geloof, van andere gewoonten dan de onze. Als er één volk is, dat in dit opzicht geen vooroordeelen kent, dan is het toch zeker wel het onze en wanneer wij de Japanners dan ook wantrouwen, dan is dit alleen omdat wij niet weten, wat zij in hun schild voeren, ze zijn ons raadselachtig en onbegrijpelijk en dit wan-

2

Sluiten