Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven, ik aarzel niet te zeggen hoogst ongepast is.

Gelukkig denkt verreweg de meerderheid der intellectueel ontwikkelde Japanners daar evenzoo over en betreuren zij het, dat dergelijke schrijvers aan hun land een slechte reputatie bezorgen, terwijl zij voor zichzelve de heilige overtuiging hebben, dat Japan nimmer anders een oorlog voeren zal dan in een rechtvaardige zaak.

De ergste zondaar op dit gebied is de in het begin door mij reeds genoemde journalist Takekoshi; hij is een van die weinigen, die de verovering van Indië door Japan openlijk heeft aangeprezen, doch is er niet in geslaagd daarvoor deugdelijke gronden aan te voeren. Nu is aan de uitingen van dezen Takekoshi een te groote waarde gehecht, waaraan ik zelve mede schuldig ben, zoodat ik wil beginnen, met deze fout eerst te herstellen. Deze Takekoshi is door Mevrouw Holst in den bewusten brief aan het Handelsblad bestempeld met den titel van oud-Minister van Onderwijs en dit is door allen, die naderhand over hem geschreven hebben, maar eenvoudig nagepraat, helaas ook door mijzelve. Toen ik mijn Gidsartikel schreef, raadpleegde ik ten opzichte van den persoon van Takekoshi een uit het Japansch vertaalde biografische encyclopaedie en bij de beschrijving van Takekoshi's loopbaan stond daarin o.a. het Volgende: hij won het vertrouwen van Markies Saionji en werd benoemd tot diens privé-secretaris, toen hij de portefeuille van Onderwijs had.

Ik meende toen, dat het tweemaal gebruiken van het pers. voornaamwoord „hij" in een zin, moest slaan op een en dezelfde persoon, namelijk op Takekoshi om wien het ten slotte ging, doch dit is niet het geval, het tweede „hij" slaat op Markies Saionji, deze was toenmaals Minister van Onderwijs en niet Takekoshi, die toen in zijn jonge jaren slechts de privé-secretaris was van den Markies. Ik vermoed, dat Mevrouw Holst hetzelfde boek zal gebruikt hebben als ik en dat de onhandige vertaler ons beiden parten gespeeld heeft. Waar ik in dezelfde fout ben vervallen als zij, mag ik haar daarvan dan ook geen verwijt maken, alleen zou ik er toch op willen wijzen, dat zij in Japan wel wat meer bronnen tot haar beschikking had, dan ik hier iri

Sluiten