Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder, dat zij dit doen teneinde het aanzien der Japansche marine té verhoogen en door vlootuitbreiding een betere promotiekans te krijgen. Wij Nederlanders behoeven ons over het geschrijf van Takekoshi en zijn aanhangers dus werkelijk niet al te zeer ongerust te maken, hoewel ook ik van meening ben, dat waakzaamheid geboden blijft en wij dus goed zullen doen na te gaan in hoeverre zijn beginsel meer of minder veld wint in Japan. 1 Wat echter zou tegen deze uitingen te doen zijn ? Wij Nederlanders mogen niet verwachten, dat de Japansche Regeering tusscheftbeide komt en aan dergelijke kwaadwillige schrijvers het zwijgen oplegt; wij zelve weten maar al te goed, hoe machteloos een Regeering tegenover zulke dingen staat. Hoezeer het Japansche Gouvernement nu ook door haar politiek van expansie moge aantoonen het met het beginsel van Takekoshi niet eens te zijn, het ware ons zeer aangenaam, wanneer zij ook door andere daden zou toonen een man als Takekoshi te desavoueeren, bijvoorbeeld door hem niet nog een decoratie aan te bieden zooals zij indertijd gedaan heeft. Ik meen te weten, dat Luitenant Hosaka uit de Marine is verdwenen, maar ik waag het niet te zeggen, of dit een gevolg is van zijn anti-Nederlandsch geschrijf en ook eenige officieele uiting daaromtrent, zou bij ons Nederlanders heel wat wantrouwen kunnen wegnemen.

Wat kan dan echter wel gedaan worden om dergelijke ongewenschte gedachten niet meer geschreven te krijgen?

Ik wil u daartoe twee rniddelen noemen en wel in de eerste plaats moeten wij Nederlanders zorgen voor een meer juiste kennis omtrent onszelve en Indië bij het Japansche volk en dit kan slechts geschieden, wanneer er in Japan personen zijn, die het zich tot taak rekenen verkeerde voorstellingen bij het .volk en ig,de pers omtrent ons, recht te zetten. Zulke personen hadden wij er tot nu toe nog niet, maar ik kan U verzekeren, dat de Japansche Commissie, zooeven door mij genoemd, aan dit vraagstuk haar volle aandacht wijdt. ■ Maar er is ook nog een tweede middel, dat het kwaad in den wortel aantast en dat ons geopenbaard wordt uit het boek van Takekoshi zelve, zoowel als uit de geschriften van Hosaka.

Sluiten