Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Takekoshi vertelt in zijn boek van zijn verblijf op Java; hij verhaalt daarin, hoe de Gouverneur-Generaal weigerde hem te ontvangen ondanks de introducties, die hij bij zich had, hij beklaagt er zich over hoe hij in al zijn gangen en daden is gevolgd en bespied en hoe onheusch men hem heeft behandeld. Men heeft hem in Indië maar wat laten rondscharrelen, heeft hem zoo min mogelijk laten zien, en het is dus geen wonder, dat hij met allerlei verkeerde indrukken en vol antipathie tegen ons, Java heeft verlaten. Dit is een groote tactische fout geweest en ik wil U vertellen, hoe men in Japan onder dergelijke omstandigheden handelt. • Wanneer daar een buitenlandsch schrijver, journalist of staatsman voet aan wal zet, wordt hij bij zijn aankomst reeds opgewacht door een of meer ambtenaren, die hem als gids worden toegevoegd, die hem overal rondgeleiden, hem alles laten zien wat hij wenscht (en ten slotte zorgen, dat hij alleen dat wenscht te zien, wat zij hem mogen laten zien, wat gezien kan worden) hem het eene genoegen na het andere verschaffen en hem bij zijn vertrek nog uitgeleide doen tot aan boord toe. Komt de persoon daarvoor in aanmerking, dan krijgt hij audiënties bij bekende staatslieden, houdt hij lezingen voor daartoe bijeengetrommelde studenten of ambtenaren en wordt hij bij zijn vertrek met een ridderorde beloond. Zulk een aldus gefêteerde globe-trotter is in 99 van de 100 gevallen in een levenslangen vriend van Japan herschapen, hij zal in zijn vaderland teruggekeerd er slechts goeds van kunnen vertellen, want hij heeft daaraan alleen aangename herinneringen. Dit systeem van „personally conducted tours" zooals de Europeesche pers in Japan het wel eens smalend noemt, werkt schitterend en ik zou U wel een twaalftal wereldbekende mannen kunnen noemen, die aldus door Japan tot vrienden gemaakt zijn. Vergis ik mij niet, dan heeft de Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland- in den Vreemde onlangs een Commissie benoemd, die een dergelijke taak hebben zal, misschien inüetwat gewijzigden vorm. Meer nog echter dan voor Nederland lijkt het mij noodig, dat wij in Indië een dergelijke Commissie krijgen, dan wel, dat door de Regeering eenige ambtenaren daarvoor worden

Sluiten